Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.04.2017 Informacja Komendanta PSP w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wąbrzeskiego w 2016 roku Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu – Prokuratura Rejonowa w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Raport roczny 2016 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała nr XXVIII/160/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej-II edycja” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała nr XXVIII/159/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej-I edycja” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała nr XXVIII/158/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała nr XXVIII/157/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018 będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała nr XXVIII/156/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała nr XXVIII/154/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030 Szczegóły