Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.03.2017 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 20.02.2017 do 27.03.2017 Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Sprawozdanie rzeczowo – finansowe za 2016 rok z wykonania zadań z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Sprawozdanie z działalności MOPS za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Protokół nr XXVI/2017 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.02.2017 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 Uchwała nr XXVII/153/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 Uchwała nr XXVII/152/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 Uchwała nr XXVII/151/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz warunków i sposobu ich przyznawania Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 Uchwała nr XXVII/150/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2017 Uchwała nr XXVII/149/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29.03.2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2017 roku Szczegóły