Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 25.2019 uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Wąbrzeźno na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 24.2019 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Jeziornej Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 23.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania Szczegóły
Artykuł 25.01.2019 Projekt nr 22.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego Mój Rynek w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 23.01.2019 Konsultacje z NGO do 27.01.2019 r Szczegóły
Akty prawne 23.01.2019 Zarządzenie Nr 0050.11.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23.01.2019 r. w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Akty prawne 22.01.2019 Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Budowa linii oświetlenia ścieżki wraz z monitoringiem w mieście Wąbrzeźno” Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.01.2019 Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 18.01.2019 Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o dzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Akty prawne 15.01.2019 Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 Szczegóły