Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.01.2018 Projekt uchwały nr 215 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt uchwały nr 214 Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Projekt uchwały nr 213.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 Zarządzenie Nr OA.0050.148.2017 Burmistrza Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Wąbrzeźno uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018. Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Uchwała Nr 5/Kd/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Uchwała Nr 6/D/2018 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 18.01.2018 Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.01.2018 Przebudowa ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 15.01.2018 Zarządzenie Burmistrza Wąbrzeźna nr 0050.2.2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Przebudowa ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego w Wąbrzeźnie” Szczegóły