Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 168.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy 1 Maja Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 167.2017 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno za lata 2015 – 2016 Szczegóły
Akty prawne 21.06.2017 Zarządzenie nr 0050.56.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21.06.2017 r. w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Konsultacje z NGO ws. zmiany nazwy ulicy 26 Stycznia na ulicę 20 Stycznia oraz w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno – aktualizacja Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 166.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na ulicę „20 Stycznia” w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 14.06.2017 Zarządzenie nr 0050.55.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.06.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami o zmianie nazwy ulicy 26 Stycznia Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na ulicę „20 Stycznia” Szczegóły
Akty prawne 14.06.2017 Zarządzenie nr 0050.52.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru” Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego prawa własności do nieruchomości komunalnej przy ulicy Cytrynowej, dz. 707 Szczegóły