Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 21.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 20.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 19.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 18.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 17 .2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 16 .2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 15 .2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 14.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Okrężnej Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 13.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Projekt nr 12.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły