Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 140.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 139.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Wąbrzeźno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 138.2017 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 23.01.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 137.2017 w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Szczegóły
Artykuł 23.01.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 136.2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIII/166/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłaty za parkowanie i sposobu ich pobierania Szczegóły
Artykuł 23.01.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 135.2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok Szczegóły