Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Urząd Miasta w Wąbrzeźnie uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Miasta Wąbrzeźna prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Wąbrzeźna. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Wąbrzeźna tworzy i prowadzi Burmistrz Wąbrzeźna od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Wąbrzeźna obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Wąbrzeźna na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:
1. nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP)
3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia
1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art.14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Burmistrz Wąbrzeźna dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Miasta Wąbrzeźna w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (pok. Nr 12) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wąbrzeźna.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Do pobrania:

  • Wniosek o wpis do rejestracji działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DOC/PDF)
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DOC/PDF)
  • Pełnomocnictwo (DOC/PDF)

Informacje

Rejestr zmian