Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych

Urząd Miasta Wąbrzeźno chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa

Sprawy jakie załatwiasz w naszym urzędzie, wymagają przetwarzania Twoich danych osobowych. Administratorem tych danych jest Gmina Miasto Wąbrzeźno. Twoje dane wykorzystujemy tylko w celach, które wynikają bezpośrednio z przepisów prawa, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody. Zbierane są wyłącznie takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas przetwarzania tych danych określony jest w odpowiednich przepisach prawa.

Troska o bezpieczeństwo Twoich danych
Na co dzień stosujemy wszystkie zasady przetwarzania danych. Dbamy o Twoją prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych.

W przypadku problemów, wątpliwości
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz się z nim skontaktować poprzez e-mail (iod[at]wabrzezno[dot]com) lub osobiście (ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno).

Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda, możesz ją w każdej chwili wycofać. Możesz to zrobić najszybciej poprzez kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych umieszczamy w klauzulach informacyjnych poniżej, we wnioskach/drukach/regulaminach/ogłoszeniach itp. oraz osobiście przy załatwianiu sprawy (klauzule znajdują się m.in. na tablicach ogłoszeniowych, u pracowników na stanowiskach w odpowiednich biurach w siedzibie Administratora).

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Wąbrzeźno, reprezentowana przez Burmistrza Wąbrzeźna, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno.
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta w Wąbrzeźnie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – p. Łukaszem Cieślak, za pomocą adresu iod[at]wabrzezno[dot]com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.    Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Miasto Wąbrzeźno;
b)    realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Miasto Wąbrzeźno;
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W budynku Urzędu zainstalowany jest monitoring wizyjny obsługiwany przez pracowników Straży Miejskiej w związku z tym przetwarzane są Pani/Pana dane wizerunkowe.

Klauzula informacyjna – Monitoring obiektu Urzędu

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Wąbrzeźno przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Wąbrzeźna.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy m.in.:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy m.in.:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy m.in. łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Miasto Wąbrzeźno Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.   Nie przewiduje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wybrane szczegółowe klauzule informacyjne odnośnie przetwarzania danych osobowych

 1. Wydział Ekonomiczno-Finansowy – Podatki
 2. Urząd Stanu Cywilnego
 3. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy
 4. Gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Straż Miejska – ochrona mienia, osób i zwierząt
 6. Ewidencja Ludności – Dowody Osobiste
 7. Ewidencja Ludności – Postępowanie Administracyjne
 8. Uczestnicy projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
 9. Obrady/Sesje Rady Miasta
 10. Ewidencja ludności – ustawa o ewidencji ludności
 11. Ewidencja ludności – KPA
 12. CEIDG
 13. Dowody osobiste
 14. Konsultacje społeczne
 15. Informacja publiczna
 16. Impreza masowa
 17. Pracownicy, współpracownicy
 18. Konserwacja i obsługa dostaw energii elektrycznej oraz gazu ziemnego na potrzeby oświetlenia drogowego oraz obiektów użyteczności publicznej
 19. Przejazd pojazdu nienormatywnego
 20. Wydawane decyzje
 21. Akty planistyczne oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
 22. Transmisja live (online) z kamery w obszarze miejskim

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>