Wnioski i druki do pobrania

(Nawigacja)

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych – RODO
Urząd Stanu Cywilnego
Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa / Gospodarka Odpadami
Ewidencja ludności i działalność gospodarcza
Geodezja, budownictwo i inwestycje / Ochrona Środowiska
Gospodarka Finansowa
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, współpracy zagranicznej i promocji
Honorowy Patronat Burmistrza Wąbrzeźna
Statuetki Burmistrza Wąbrzeźna
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół

Urząd Stanu Cywilnego

   • Pełnomocnictwo (DOC / PDF)
   • Wniosek o nadanie medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego (DOC / PDF)
   • Wniosek o zarejestrowanie urodzenia, małżeństwa, zgonu, które nastąpiły poza granicami RP (DOC / PDF)
   • Wniosek o sprostowanie aktu (DOC / PDF)
   • Wniosek o transkrypcję aktu zagranicznego (DOC / PDF)
   • Wniosek o uzupełnienie aktu (DOC / PDF)
   • Wniosek o zmianę imienia i nazwiska (DOC / PDF)
   • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (DOC / PDF)
   • Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka (DOC / PDF)
   • Wniosek o wpisanie wzmianki o rozwodzie z terenu UE (DOC / PDF)
   • Wniosek o wpisanie wzmianki o rozwodzie spoza UE (DOC / PDF)
   • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – USC (PDF)

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa / Gospodarka Odpadami

   • Wniosek o wydanie zgody na nowy zjazd z drogi lub przebudowę (PDF)
   • Wniosek o wykup lokalu (DOC/PDF)
   • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (DOC / PDF)
   • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (DOC / PDF)
   • Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym (DOC / PDF)
   • Tabela punktów określających lokal (DOC / PDF)
   • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF)
   • Pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracji oraz podejmowania wszelkich czynności w sprawie pozyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (DOC / PDF)
   • Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DOC / PDF)
   • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym (DOC / PDF)
   • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (DOC / PDF)
   • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DOC / PDF)
   • Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną (DOC / PDF)
   • Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojezdu nienormatywnego kategorii I (DOC / PDF)

Ewidencja ludności i działalność gospodarcza

   • Informacja dotycząca wypełnienia wniosku o dowód osobisty (PDF)
   • Przykłady prawidłowych zdjęć do dowodu osobistego (PDF)
   • Wniosek o wydanie dowodu osobistego (PDF)
   • Pełnomocnictwo do zameldowania / wymeldowania (DOC / PDF)
   • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (PDF)
   • Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały (PDF)
   • Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy (PDF)
   • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego (PDF)
   • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego (PDF)
   • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (PDF)
   • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (PDF)
   • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców,  oraz rejestru PESEL (PDF)
   • Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym (PDF)
   • Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych (PDF)
   • Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (obowiązuje od dnia 30.04.18)
   • Formularz CEIDG-1 (PDF)
   • Załącznik CEIDG-MW (PDF)
   • Załącznik CEIDG-RD (PDF)
   • Załącznik CEIDG-RB (PDF)
   • Załącznik CEIDG-SC (PDF)
   • Załącznik CEIDG-PN (PDF)
   • Załącznik CEIDG-POPR (PDF)
   • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (PDF)
   • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (PDF)
   • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (DOC)
   • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (DOCPDF )
   • Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych (DOC / PDF)

Geodezja, budownictwo i inwestycje / Ochrona Środowiska

   • Wniosek o dotację na likwidację azbestu ( DOC PDF )
   • Wniosek na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (DOC / PDF)
   • Wniosek o nadanie numeru porządkowego (DOC / PDF)
   • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (DOC / PDF)
   • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadz. działaln. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (PDF)
   • Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DOC / PDF)
   • Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DOC / PDF)
   • Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji i SSR (DOC / PDF)
   • Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej ( DOC/PDF)

Gospodarka Finansowa

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

   • Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (PDF)
   • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (DOC / PDF)

Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, współpracy zagranicznej i promocji

Małe granty – oferta (DOC / PDF)
Małe granty – rozliczenie (DOC / PDF)
Realizacja zadania publicznego – oferta (DOC / PDF)
Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznie (DOC)
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (DOC / PDF)

 

Honorowy Patronat Burmistrza Wąbrzeźna

   • Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu (PDF)

Statuetki Burmistrza Wąbrzeźna

   • Wniosek o przyznanie statuetki Burmistrza Wąbrzeźna (DOC / PDF)
   • Regulamin przyznawania statuetek Burmistrza Wąbrzeźna (PDF)

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

   • Informacja dla przedsiębiorców, którzy będą składać wnioski o zwrot kosztów kształcenie młodocianego pracownika (PDF)
   • Procedura dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (PDF)
   • Instrukcja wypełniania formularza – pomoc de minimis (PDF)
   • Załącznik nr 1 – Zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego pracownika (DOC)
   • Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna – młodociani (PDF)
   • Załącznik nr 3 – Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (DOC)
   • Załącznik nr 4 – Formularz pomocy de minimis (DOC)
   • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o otrzymanej lub nieotrzymanej pomocy (DOC)

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół

   • Treść procedury dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół (PDF)
   • Wniosek w sprawie dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (DOC / PDF)
Aby otworzyć plik PDF, potrzebny jest program Adobe Reader. Jeśli nie posiadasz go na swoim komputerze: Pobierz program Adobe Reader.

Informacje

Rejestr zmian