Wydział Ekonomiczno-Finansowy

Nazwa: Wydział Ekonomiczno-Finansowy
Pokoje: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11
Telefon: (56) 688-45-08, 09, 25, 30, 33, 34, 37, 39, 43, 44, 50

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Telefon Pokój E-mail
Mariola Frankowska Kierownik Wydziału –
Skarbnik Miasta
(56) 688-45-08 4 frankowska[at]wabrzezno[dot]com
Grażyna Chmiel Podinspektor (56) 688-45-37 1 chmiel[at]wabrzezno[dot]com
Beata Osińska Podinspektor (56) 688-45-37 1 osinska[at]wabrzezno[dot]com
Amelia Wierzba Podinspektor (56) 688-45-37 1 wierzba[at]wabrzezno[dot]com
Iwona Kamińska-Goleń Podinspektor (56) 688-45-39 5 ksiegowosc[at]wabrzezno[dot]com
Tomasz Kurkiewicz Referent (56) 688-45-39 5 kurkiewicz[at]wabrzezno[dot]com
Teresa Zalewska Podinspektor – Kasa (56) 688-45-33 6 zalewska[at]wabrzezno[dot]com
Bogusława Gaweł Podinspektor – Przelewy (56) 688-45-34 6 gawel[at]wabrzezno[dot]com
Anna Birnbach Pomoc administracyjna (56) 688-45-30 7 birnbach[at]wabrzezno[dot]com
Wojciech Ronowski Referent (56) 688-45-30 7 ronowski[at]wabrzezno[dot]com
Katarzyna Kaczmarek Pomoc administracyjna (56) 688-45-30 7 kaczmarek[at]wabrzezno[dot]com
Kazimiera Piórkowska Podinspektor (56) 688-45-43 8 piorkowska[at]wabrzezno[dot]com
Anna Krawczyk Referent (56) 688-45-43 8 krawczyk[at]wabrzezno[dot]com
Jagoda Ćwik Podinspektor (56) 688-45-50 10 cwik[at]wabrzezno[dot]com
Kinga Michałowska Podinspektor (56) 688-45-50 10 michalowska[at]wabrzezno[dot]com
Dorota Heger
Referent (56) 688-45-50 10 heger[at]wabrzezno[dot]com
Małgorzata Winnicka Podinspektor (56) 688-45-44 11 winnicka[at]wabrzezno[dot]com
Monika Krysiak Podinspektor (56) 688-45-44 11 krysiak[at]wabrzezno[dot]com
Marta Tomaszewska CUW (56) 688-45-25 9 tomaszewska[at]wabrzezno[dot]com
Grażyna Chmiel CUW (56) 688-45-09 9A chmiel[at]wabrzezno[dot]com
Danuta Arentewicz CUW (56) 688-45-09 9A arentewicz[at]wabrzezno[dot]com
Tomasz Budziwojski CUW (56) 688-45-25 9A budziwojski[at]wabrzezno[dot]com

Zadania:
I. Do zadań Wydziału Ekonomiczno-Finansowego należy:
1. w sprawach związanych z budżetem gminy i księgowością budżetową:
a) przygotowywanie projektów budżetów gminy, materiałów planistycznych oraz zmian budżetowych,
b) sporządzanie analiz i sprawozdań budżetowych i finansowych,
c) zarządzanie środkami na realizację zadań poszczególnych jednostek miasta;
d) przekazywanie podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu,
e) opracowywanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,
f) przygotowaniem zbiorczej sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
g) prowadzenie księgowości organu w zakresie planowania i wykonania budżetu miasta oraz opracowania okresowych i rocznych jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu;
h) ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych, kontrola rozliczania finansowego i ewidencja zadań inwestycyjnych, obsługa kont bankowych, kontakty z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie wzajemnych rozliczeń;
i) kontrola prawidłowości rozliczenia przez wydziały merytoryczne dotacji, inwestycji, remontów, projektów unijnych oraz pozostałych wydatków, ewidencja pozostałych środków pochodzących z funduszy unijnych;
j) prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych w tym powiązanych, kont wydatków i kosztów oraz kont dochodów i przychodów dla wszystkich rachunków urzędu;
k) prowadzenie księgowości dla sum depozytowych;
l) uzgadnianie sald z dostawcami i odbiorcami;
m) uzgadnianie inwentaryzacji z urządzeniami księgowymi;
n) prowadzeniem rozliczeń i księgowości ZFŚS;
o) prowadzenie rejestru zakupów oraz rejestru sprzedaży dla celów Vat;
p) wystawianie faktur dotyczących sprzedaży i zakupu;
q) sporządzanie deklaracji łącznej do rozliczeń Vat z Urzędem Skarbowym dla Gminy Miasto Wąbrzeźno;
r) prowadzenie ewidencji związanej z dochodami i wydatkami gminnego zasobu mieszkaniowego;
s) terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług przy wykorzystaniu     systemu bankowego lub w sytuacjach awaryjnych składając papierowe przelewy w banku.

2. w sprawach związanych z księgowością podatkową:
a) prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności określonych w odrębnych przepisach;
b) prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych dla zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat oraz innych należności w tym prawidłowej ewidencji przypisów i odpisów, wpłat, zwrotów i innych rozliczeń;
c) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w zapłacie podatków i opłat i innych należności gminy w uzgodnieniu z Burmistrzem Wąbrzeźna w zakresie, odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia;
d) kontrola prawidłowości pobierania i odprowadzania wpływów na rzecz budżetu miasta w zakresie podatków i opłat lokalnych i innych należności;
e) przeprowadzanie postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego;
f) terminowe pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu państwa;
g) terminowe wystawianie upomnień dla    zalegających    w zobowiązaniach podatkowych i opłatach lokalnych oraz wystawianie i kierowanie tytułów wykonawczych do egzekucji;
h) rozliczanie opłat, ewidencja wydanych bloczków opłaty targowej, kontrola poboru opłaty targowej,
i) sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz pomocy w rolnictwie i rybołówstwie;
j) prowadzenie ewidencji kwitariuszy, zezwoleń na przejazd pojazdami nienormatywnymi i drukami opłaty targowej i ich rozliczaniem,
k) prowadzenie ewidencji i aktualizacja tytułów wykonawczych,
l) prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowań zabezpieczających;
m) prowadzenie ewidencji i egzekucji opłaty dodatkowej za nieopłacone parkowanie w SPP;
n) sporządzanie rozliczeń mandatów kredytowych i prowadzenie ich egzekucji;
o) sporządzanie sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców;
p) uzgadnianie sald kont księgowych z saldami podatników;
q) prowadzenie kontroli podatkowych;
r) przeprowadzanie postępowania podatkowego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego;
s) bieżące uzupełnianie zmian podatników w porozumieniu w Wydziałem Geodezji, Budownictwa i Inwestycji i Stanowiskiem ds. Obywatelskich,
t) prowadzenie ewidencji opłaty skarbowej i spraw z nią związanych;
u) zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym;
v) prowadzenie ewidencji rozliczania wpłat z tytułu dzierżawy gruntów i wynajmu lokali, wieczystego użytkowania, przekształcania prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, sprzedaży mienia, opłaty adiacenckiej oraz szaletu miejskiego i zajęcia pasa drogowego
w) prowadzenie ewidencji i egzekucji rozliczania wpłat z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

3. w sprawach związanych z zarządzaniem finansami:
a) prowadzenie centralnego rejestru umów i zleceń;
b)  prowadzenie spraw dotyczących subwencji, dotacji i kredytów;
c) prowadzenie nadzoru i kontroli budżetowo-gospodarczej oraz czuwanie nad dyscypliną budżetową miejskich jednostek organizacyjnych;
d) współpracą z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz organami skarbowymi i administracji rządowej; analizowanie możliwości i celowości udzielania przez miasto poręczeń kredytowych i zaciągania kredytów;
e)  prognozowanie i ocena wpływu zmian wysokości podatków i opłat lokalnych, jak również innych źródeł finansowania zależnych od miasta, na sytuację finansową miasta oraz proponowanie tych zmian;
f)  realizacja zadań wynikających z ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych;
g) przygotowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z uchwałą Rady Miasta;
h) kontrola i doradztwo w zakresie gospodarki finansowej jednostek podległych miastu;
i) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem:
-mienia komunalnego,
-zbiorowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków  wobec strażaków działających w OSP,
-prowadzenie dokumentacji związanej z roszczeniami osób, które uległy wypadkom na terenach gminnych.

4. w sprawach związanych z obsługą kasową:
a) podejmowanie gotówki z banku i dokonywanie wypłat należności i świadczeń dla osób fizycznych, wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych i pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych;
b) przyjmowanie wpłat w gotówce oraz w formie elektronicznej – kartą;
c) prowadzenie raportów kasowych,
d) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania,
e) realizacja płatności gminy i jednostek organizacyjnych;
f) przygotowywanie wpłat gotówkowych do banku;

5. w sprawach związanych z wynagrodzeniami i rozliczeniem ZUS, US:
a) prowadzenie spraw z zakresu planowania i realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, kosztów podróży, kilometrówek, list płac i kart wynagrodzeń;
b) naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac pracowników oraz innych zgodnie z dyspozycją, naliczanie i odprowadzanie składek zdrowotnych, wypadkowych i chorobowych;
c) sporządzenie list wypłat z ZFŚS i rozliczenie pracowników w zakresie otrzymanych świadczeń;
d) rozliczania imiennego pracowników z odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i składek pracodawcy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
e) prowadzenie spraw związanych z wydatkami radnych oraz z przygotowywaniem list wypłat diet radnych i ich wypłatą;
f) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem umów zleceń i umów o dzieło;
g) prowadzeniem rozliczeń z PFRON;
h) rozliczenie delegacji i ryczałtów dla pracowników.

6. Centrum Usług Wspólnych, utworzone dla następujących jednostek organizacyjnych:
1) Gimnazjum Nr 1 w Wąbrzeźnie,
2) Szkołę Podstawową nr 2 w Wąbrzeźnie,
3) Szkołę Podstawową nr 3 w Wąbrzeźnie,
4) Przedszkole Miejskie „Bajka „  w Wąbrzeźnie,
5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie,
6) Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wąbrzeźnie
7) Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej.
1. Zakres obowiązków powierzonych Urzędowi Miasta Wąbrzeźno jako jednostce obsługującej w  ramach wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych:
1) obsługa administracyjno-prawna;
2) obsługa finansowa polegająca na:
a) realizacji obsługi finansowo-księgowej jednostek obsługiwanych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości, prowadzeniu sprawozdawczości, prowadzeniu obsługi kasowej i obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,
b) prowadzeniu spraw kadrowych pracowników jednostek obsługiwanych,
c) prowadzeniu obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego jednostek obsługiwanych;
d) prowadzeniu sprawozdawczości statystycznej jednostek obsługiwanych w zakresie spraw pracowniczych;
e) gromadzeniu, przechowywaniu i archiwizowaniu dokumentów finansowo-księgowych i innych objętych obsługą zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3) przygotowywanie i prowadzenie postępowań w zakresie zmówień publicznych w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz zamówień poniżej 30 000 euro, o ile będą realizowane na rzecz więcej niż jednej jednostki obsługiwanej.
Centrum Usług Wspólnych  jest częścią Wydziału EF i stosuje oznaczenie EF.
II. Wydział przy oznakowaniu spraw używa symbolu EF.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>