Wydział Geodezji, Budownictwa i Inwestycji

Nazwa: Wydział Geodezji, Budownictwa i Inwestycji
Symbol wydziału: GB
Telefon: (56) 688-45-27, 28

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Telefon Pokój E-mail
Maria Polkowska Kierownik Wydziału (56) 688-45-28 2A polkowska[at]wabrzezno[dot]com
Sylwester Dalasiński Zastępca Kierownika Wydziału (56) 688-45-27 2 dalasinski[at]wabrzezno[dot]com
Grzegorz Dedeński Inspektor (56) 688-45-27 2 dedenski[at]wabrzezno[dot]com
Monika Lubera Podinspektor (56) 688-45-27 2 srodowisko[at]wabrzezno[dot]com
Joanna Garczyńska-Klimek Inspektor (56) 688-45-28 2A gg[at]wabrzezno[dot]com
Dagmara Woronko Podinspektor (56) 688-45-28 2A woronko[at]wabrzezno[dot]com

Zadania:
1. Do zakresu działania Wydziału Geodezji, Budownictwa i Inwestycji należą sprawy:
1) MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
a) prowadzenie procedur planistycznych dotyczących zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
b) przygotowanie projektów uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
c) wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prowadzenie ich rejestru;
d) wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie ich rejestru;
e) bieżące informowanie interesantów o przeznaczeniu poszczególnych nieruchomości zgodnie z treścią obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
f) nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
g) wydawanie opinii w przedmiocie zgodności wnioskowanego podziału nieruchomości z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
h) prowadzenie procedur dotyczących roszczeń odszkodowawczych w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
i) prowadzenie rejestru obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
j) prowadzenie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;
k) udzielanie wyjaśnień, sporządzanie zestawień statystycznych, wydawanie interpretacji i opinii dotyczących obwiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
l) analizowanie złożonych wniosków w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
m) konsultacja międzywydziałowa w powyższym zakresie oraz współpraca z  wszelkimi jednostkami planowania przestrzennego;
n) prowadzenie wszelkich innych czynności wynikających z ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych;
2) OCHRONA ZABYTKÓW:
a) wyjaśnienia, opinie, interpretacje dotyczące zagadnień z zakresu ochrony zabytków;
b) przygotowywanie programów opieki nad zabytkami;
c) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i udzielanie informacji o zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
d) współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków;
e) prowadzenie wszelkich innych czynności wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3) INWESTYCJE:
a) prognozowanie, programowanie i planowanie miejskich przedsięwzięć inwestycyjnych;
b) przygotowywanie inwestycji pod względem projektowo-technicznym i formalno-prawnym, w tym zlecanie opracowań projektowych i założeń techniczno-ekonomicznych;
c) przygotowywanie i przeprowadzenie postępowania w formie zapytania ofertowego, na wyłonienie wykonawcy robót lub usług do 30.000 euro;
d) przygotowywanie szczegółowych warunków przeprowadzenia postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót i/lub usług;
e) sporządzanie umów inwestycyjnych;
f) realizowanie inwestycji miejskich oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz kontroli i oceny wykonywanych robót;
g) weryfikacja merytoryczna wniosków inwestycyjnych złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz wykonywanie i kontrola zadań przyjętych do realizacji;
h) przygotowywanie informacji merytorycznych do odpowiedzi na zapytania, wnioski i interpelacje Radnych oraz interwencje mieszkańców dotyczących realizacji inwestycji;
i) współpraca w wykonywaniu zadań inwestycyjnych dotyczących budowy urządzeń infrastruktury technicznej, których realizowanie wynika z umów o współfinansowaniu zadania przez różne podmioty;
j) koordynowanie planów inwestycyjnych spółek miejskich w zakresie spójności z  planami inwestycyjnymi miasta;
k) realizowanie spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem środków finansowych dotyczących inwestycji miejskich oraz prowadzeniem dokumentacji każdego zadania inwestycyjnego;
l) planowanie i przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych przedsięwzięć;
m) prowadzenie w uzgodnieniu ze skarbnikiem miasta dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej realizowanych inwestycji, a w szczególności przygotowywanie umów oraz aneksów do umów; przygotowywanie prognozy wydatków na rok bieżący i następny;
n) współdziałanie z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych oraz Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji, w przypadku realizacji wspólnych lub/i towarzyszących inwestycji;
o) współpraca ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych i programów europejskich oraz  Urzędem Marszałkowskim w  Toruniu w zakresie dotyczącym kompletowania oraz przygotowania dokumentacji dotyczącej projektów dofinansowanych z funduszy europejskich z uwzględnieniem ustaleń, wynikających z umowy danego projektu;
p) przeprowadzanie przeglądów okresowych budynków stanowiących własność gminy, a nie przekazanych do zarządzania innym jednostkom organizacyjnym oraz prowadzenie księgi obiektu budowlanego;
4) OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA:
a) realizowanie zadań miasta z zakresu przepisów dotyczących ochrony środowiska i  ochrony przyrody oraz wykonywania kontroli, w tym zakresie;
b) gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
c) prowadzenie postępowania w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć;
d) realizowanie zadań miasta, wynikających z przepisów prawa wodnego;
e) opiniowanie wniosków o udzielenie koncesji na pozyskiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz zatwierdzanie projektu prac geologicznych;
f) prowadzenie ewidencji i postępowań administracyjnych w sprawie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;
g) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania przedsiębiorcom zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
h) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z przygotowaniem aglomeracji i ich aktualizacji dla potrzeb AKPOŚK;
i) prowadzenie spraw w zakresie sporządzania, raportowania planów i programów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
j) koordynowanie działań związanych z gospodarką niskoemisyjną na terenie miasta;
k) prowadzenie i aktualizowanie bazy wyrobów zawierających azbest na terenie miasta oraz spraw związanych z utylizacją azbestu przez mieszkańców miasta;
l) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla mieszkańców miasta, w tym: dofinansowanie do likwidacji ogrzewania węglowego, dofinansowanie do zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków;
m) realizowanie zadań miasta wynikających z przepisów o lasach;
n) administracja i utrzymanie form ochrony przyrody;
o) współpraca z podmiotami zewnętrznymi wykonującymi zadania z zakresu ochrony środowiska;
5) GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM:
a) gospodarowanie gruntami wchodzącymi w skład mienia komunalnego poprzez przygotowanie umów dzierżawy, użyczenia, użytkowania i najmu;
b) regulacja stanów prawnych nieruchomości;
c) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w  użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy miasta Wąbrzeźno;
d) aktualizacja opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości komunalnych;
e) przygotowywanie informacji dot. przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego stosowanie do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 listopada 2003 r.;
f) przygotowywanie umów udostępnienia nieruchomości na cele realizacji urządzeń infrastruktury technicznej;
g) przygotowywanie dokumentacji do zawierania umów notarialnych dot. ustanowienia służebności przesyłu;
h) przygotowywanie wystąpień do wojewody o stwierdzeniu nabycia praw przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w stosunku do gruntów zajętych pod drogi komunalne;
i) przygotowanie propozycji wypłat odszkodowań za przejmowanie gruntów wydzielonych pod budowę ulic, chodników i parkingów;
j) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wystąpienia o wywłaszczenie nieruchomości;
k) występowanie z wnioskami o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów związanych z nabyciem prawa do nieruchomości;
l) tworzenie i aktualizacja gminnego zasobu nieruchomości stanowiącego własność gminy lub oddanych w wieczyste użytkowanie;
m) tworzenie planów wykorzystywania gminnego zasobu nieruchomości;
n) tworzenie zasobu gruntów na cele mieszkaniowe;
o) typowanie gruntów na potrzeby ogrodów działkowych;
p) rekultywacja i meliorowanie gruntów przeznaczonych na ogrody działkowe;
q) doprowadzanie infrastruktury do ogrodów działkowych;
r) przygotowanie opinii dot. spraw rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych  lub zdegradowanych;
6) NABYWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI:
a) przygotowanie wycen działek przeznaczonych na budowę domów lub budynków, nabywanych lub otrzymywanych w użytkowanie wieczyste przez osoby fizyczne w  zamian za przeniesienie własności nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne;
b) załatwienie z urzędu spraw związanych z nabywaniem działek przez osoby uprawnione, które były właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na obszarach, na których realizowane ma być budownictwo rodzinne;
c) przygotowanie projektów oświadczeń o wykonaniu lub odstąpieniu od prawa pierwokupu nieruchomości;
d) przygotowanie materiałów i wniosków dot. spraw komunalizacji mienia ogólnonarodowego;
e) przygotowanie materiałów i wniosków związanych z zasiedzeniem nieruchomości;
f) przygotowywanie projektów umów o ustanowieniu, zakresie i warunkach użytkowania oraz orzekanie o wygaśnięciu tego prawa;
g) typowanie komunalnych nieruchomości lokalowych i gruntowych do sprzedaży w  drodze bezprzetargowej;
h) podejmowanie czynności dla ustalenia cen gruntów, budynków, lokali i urządzeń zarówno zbywanych, nabywanych, jak i zamienianych;
i) określenie i przekazywanie udziału we współużytkowaniu wieczystym i własności gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych;
j) przygotowanie materiałów do bezprzetargowej sprzedaży części nieruchomości komunalnych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
k) typowanie nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu;
l)  przygotowywanie uchwał i materiałów w sprawie zwolnienia na zbycie nieruchomości komunalnych w drodze przetargu;
m) przeprowadzanie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu;
n) przygotowywanie dokumentów niezbędnych przy zamianach nieruchomości;
o) przygotowywanie projektów decyzji o przekazaniu w zarząd gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazaniu nieruchomości między tymi jednostkami bądź umów o nabyciu nieruchomości;
p) wystawianie faktur za sprzedaż i zamianę nieruchomości;
7) DZIERŻAWA I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE:
a) kontrola jednostek i podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych i prawnych dot. prawidłowego korzystania z powierzonego mienia komunalnego;
b) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność miasta;
c) przygotowanie aktualizacji opłat rocznych za grunty gminne pozostające w  wieczystym użytkowaniu;
d) proponowanie zastosowania obniżek ceny sprzedaży obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz opłat za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych tymi obiektami;
e) przygotowanie zmian opłat rocznych za zarząd i użytkowanie nieruchomości komunalnych;
f) naliczanie podwyższonych opłat rocznych za niewykorzystanie gruntu zgodnie z  przeznaczeniem;
g) przygotowanie decyzji o przekazywaniu gruntów w zarząd, użytkowanie wieczyste posiadaczom, którzy nie legitymują się dokumentami o przekazanie gruntów wydanymi w formie przewidzianej prawem i nie wystąpili do dnia 5 grudnia 1990 r. o uregulowanie stanu prawnego;
h) przygotowywanie projektów umów sprzedaży lub oddania gruntu w wieczyste użytkowanie;
i) przygotowywanie projektów umów dot. zmian wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności budynku oraz współużytkowaniu lub współwłasności gruntu;
j) przygotowywanie projektów decyzji o rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego i zarządzanie odebrania gruntów stosownie do art. 240 KC;
k) przygotowywanie roszczeń odszkodowawczych od osób, którym przysługiwało prawo rzeczowe na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste;
l) przygotowywanie dokumentów do ujawniania prawa własności w księdze wieczystej;
m) przygotowywanie wystąpień dotyczących przeniesienia własności nieruchomości na rzecz gminy w związku z niezachowaniem terminu wybudowania budynku mieszkalnego na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie;
n) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;
o) przygotowywanie decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i garażami;
8) PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI:
a) prowadzenie postępowania i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji związanych z podziałami nieruchomości;
b) prowadzenie postępowania i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;
c) przygotowanie projektów uchwał i decyzji związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych;
9) NALICZANIE OPŁAT ADIACENCKICH:
a) typowanie nieruchomości do obciążenia opłatami adiacenckimi i prowadzenie postępowania;
b) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości opłat adiacenckich;
c) przygotowywanie projektów decyzji o naliczeniu opłat adiacenckich;
d) przygotowywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego związanej z odwołaniami od decyzji Burmistrza;
10) NAZEWNICTWO PLACÓW I ULIC:
a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadawania nazw ulicom i placom;
b) nadawanie i dokonywanie zmian numerów porządkowych nieruchomości;
c) prowadzenie rejestru nazw ulic i placów;
d) przygotowywanie informacji w sprawie nazewnictwa ulic i numeracji przekazywanej dla WUS;
11) ROLNICTWO:
a) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa na terenie miasta przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych, Skarbu Państwa, Wojewódzkim i Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Kujawsko – Pomorską Izbą Rolniczą.
2. Wydział przy oznakowaniu spraw używa symbolu GB.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>