Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Nazwa: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Symbol wydziału: GK
Telefon: (56) 688-45-03, 23, 45

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Telefon Pokój E-mail
Marzanna Wiśniewska Kierownik Wydziału (56) 688-45-03 13 wisniewska[at]wabrzezno[dot]com
Ewa Ramlau-Mitura Zastępca Kierownika Wydziału (56) 688-45-03 13 mitura[at]wabrzezno[dot]com
Barbara Piela-Urbańska Inspektor (56) 688-45-23 13 gka[at]wabrzezno[dot]com
Sandra Nóżka Inspektor (56) 688-45-23 13 nozka[at]wabrzezno[dot]com
Bożena Przytulska Referent (56) 688-45-23 13 przytulska[at]wabrzezno[dot]com
Małgorzata Rumińska Inspektor (56) 688-45-45 12 ruminska[at]wabrzezno[dot]com

Zadania:
I. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej należy:
1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
a) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
b) sporządzanie listy wynajmu lokali mieszkalnych, socjalnych oraz listy zamian z urzędu w oparciu o postanowienia Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
c) wskazywanie osób uprawnionych do zawarcia umowy wynajmu lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobach komunalnych;
d) rozstrzygnięcie spornych spraw dotyczących prawa najmu lokalu;
e) wyrażanie zgody na podnajem lokali;
f) uregulowanie uprawnień do lokalu mieszkalnego osób pozostałych w nim po śmierci najemcy;
g) załatwienie spraw dotyczących zamiany lokali;
h) zabezpieczenie lokali socjalnych dla przeprowadzenia eksmisji orzeczonych przez sąd oraz prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań z tym związanych;
i) opracowanie wniosków w sprawie podwyższenia stawek czynszu; udzielanie informacji w sprawie wysokości stawek czynszu oraz wyjaśnianie sposobu naliczania czynszów za lokale mieszkalne i socjalne w oparciu o wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych;
j) prowadzenie rejestru budynków stanowiących własność miasta oraz będących w zarządzie;
k) nadzór nad działalnością Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w tym uczestnictwo w pracach rady nadzorczej RWTBS;
l) reprezentowanie udziału we wspólnotach mieszkaniowych;
m) prowadzenie rejestru osób zainteresowanych zamianą lokali;
n) prowadzenie rejestru wniosków przydziału lokali;
o) prowadzenie spraw dotyczących programu „Dłużnik”;
p) prowadzenie rejestru faktur dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy;
q) kontrola numeracji budynków w mieście;
r) współpraca ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych i programów europejskich w celu przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi oraz wybór wykonawcy, przygotowanie umów a także nadzór nad jakością wykonywanych usług w tym zakresie;
s) prowadzenie spraw związanych z umorzeniami zaległości czynszowych;
t) przygotowywanie i monitorowanie realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
u) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

2. GOSPODARKA KOMUNALNA
a) przeprowadzanie inwentaryzacji budynków w mieście;
b) przygotowywanie dokumentacji oraz koordynacja działań w zakresie urządzania placów zabaw;
c) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie gospodarki komunalnej;
d) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wodami opadowymi;
a) prowadzenie spraw związanych z fontanną pływającą na jeziorze Zamkowym;
b) uczestnictwo w pracach rady nadzorczej MZECWiKSp z o. o.,
c) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem służb miejskich zwłaszcza w warunkach nadzwyczajnych tj. klęsk żywiołowych i awarii technicznych wymagających współdziałania wielu różnych jednostek;
d) przygotowywanie, rozprowadzanie obwieszczeń o deratyzacji oraz nadzór nad jej przeprowadzeniem na terenie miasta;
e) dbałość o estetykę obiektów małej architektury (kosze, ławki, fontanna i itp.).

3. UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI/ODBIÓR  ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
a) zapewnienie czystości i porządku w mieście oraz nadzorowanie oczyszczania miasta zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
b) opracowywanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno;
c) współpraca ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych i programów europejskich na organizowanie wyboru wykonawcy na oczyszczanie miasta zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
d) przygotowywanie umów na letnie i zimowe oczyszczanie miasta i ich kontrola;
e) realizacja, prowadzenie, koordynowanie spraw w zakresie targowiska miejskiego oraz kontrola jego utrzymania;
f) realizacja, prowadzenie, koordynowanie, kontrola spraw związanych z szaletem miejskim;
g) realizacja zadań związanych z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.;
h) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
i) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
j) wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
k) rejestracja i weryfikacja składanych przez właścicieli deklaracji na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
l) monitoring urodzeń, zgonów i zmian właścicieli nieruchomości, z których dokonywany jest odbiór odpadów komunalnych;
m) bieżąca analiza systemu gospodarowania odpadami;
n) kontrola realizacji umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów;
o) zbieranie i weryfikacja danych przekazywanych przez przedsiębiorców w sprawozdaniach dotyczących zbierania i zagospodarowania odpadów;
p) przygotowywanie sprawozdań związanych z gospodarowaniem odpadami;
q) prowadzenie postępowań w przypadku braku złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami;
r) prowadzenie bazy danych nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne;
s) przygotowywanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
t) współpraca ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych i programów europejskich w celu przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
u) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie utrzymania i porządku i czystości na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno;
v) likwidacja dzikich wysypisk śmieci;

4. UTRZYMANIE ZIELENI ,WYCINKA DRZEW
a) zapewnienie właściwego stanu zieleni miejskiej w tym: przycinanie drzew i krzewów oraz ich nasadzanie;
b) wydawanie decyzji administracyjnych na wycinkę drzew i krzewów oraz ustalanie opłat;
c) współpraca ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych i programów europejskich w celu przygotowania postępowania na wybór wykonawcy utrzymania terenów zielonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przygotowanie umów w tym zakresie;
d) nadzór nad wykonaniem usług z zakresu utrzymania zieleni;
e) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie utrzymania zieleni na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno;
f) współpraca z ornitologiem w zakresie ekspertyz;
g) uzyskiwanie zezwoleń od regionalnego dyrektora ochrony środowiska na płoszenie gawronów i ich realizacja;
h) pozyskiwanie środków z WFOŚiGM na powiększeni zieleni miejskiej

5. GROBY I CMENTARZE
a) realizacja zadań związanych z zakładaniem, rozszerzaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi oraz zamknięciem cmentarzy, współpraca z administratorem cmentarzy;
b) przygotowywanie projektów decyzji dotyczących zakładania i rozszerzania cmentarzy komunalnych;
c) przygotowywanie projektów decyzji o zamknięciu cmentarzy;
d) przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarnego na inny;
e) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci;
f) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami zmarłych, których Gmina przejęła majątek.

6. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
a) zawieranie umów na utylizację padłych zwierząt,
b) przygotowywanie i realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno;
c) zawieranie umowy ze schroniskiem w sprawie zasad przyjmowania zwierząt z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno;
d) przygotowywanie i prowadzenie rejestru psów uznanych za rasy niebezpieczne;
e) wydawanie decyzji zezwalających na posiadanie psa rasy uznanej za niebezpieczną;
f) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie opieki nad zwierzętami.

7. ZARZĄDZANIE DROGRAMI
a) umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów;
b) nadzór nad prawidłowym oznakowaniem pionowym i poziomym dróg miejskich, dokonywanie uzupełnień i wymiana oznakowania;
c) współpraca ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych i programów europejskich w celu przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej związanej z ewidencją dróg miejskich, stałą organizacją ruchu, remontem nawierzchni dróg i chodników;
d) dokonywanie okresowych przeglądów dróg i chodników oraz zlecanie ich napraw;
e) załatwianie wszystkich spraw związanych z zajęciem pasa drogowego pod roboty drogowe zgodnie z ustawą o drogach publicznych tzn.: wydawanie decyzji na roboty drogowe, umieszczanie urządzeń, wydawanie opinii, wydawanie uzgodnień – decyzji lokalizacyjnych, naliczanie opłat, dokonywanie odbioru robót, ewidencja dróg gminnych – program EWIDR, ewidencja decyzji naliczających opłaty za zajęcie pasa drogowego,
f) przyjmowanie wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego pod reklamy, naliczanie opłat;
g) prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją pasa drogowego;
h) prowadzenie spraw związanych ze stałymi i czasowymi zmianami organizacji ruchu;
i) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie zarządzania drogami na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno;
j) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych na terenie Wąbrzeźna;
k) uzgodnienie dokumentacji technicznych oraz uczestniczenie w Zespole  Opiniowania Dokumentacji Technicznej.

8. STREFA PŁTNEGO PARKOWANIA
a) obsługa strefy płatnego parkowania:
rozpatrywanie złożonych reklamacji,
współpraca z Wydziałem Finansowym w sprawie naliczania opłat dodatkowych,
przyjmowanie dokumentacji z Biura Strefy Płatnego Parkowania,
monitorowanie prawidłowości oznakowania SPP;
b) współpraca ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych i programów europejskich w celu przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej związanej z obsługą strefy płatnego parkowania;
c) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie funkcjonowania SPP.

9. KOMUNIKACJA MIEJSKA
a) weryfikacja rozkładu jazdy autobusów PKS-PKP;
b) zapewnienie właściwego funkcjonowania komunikacji miejskiej;
c) wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków.

10. OŚWIETLENIE DROGOWE
a) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem na terenie miasta;
b) bieżące przeglądy stanu technicznego słupów oświetleniowych;
c) współpraca ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych i programów europejskich w celu przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej związanej z konserwacją oświetlenia drogowego;
d) współpraca ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych i programów europejskich w celu przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej związanej z dostawą energii elektrycznej do lokali i obiektów jednostek administracyjnych i na potrzeby oświetlenia drogowego;
e) zgłaszanie awarii, bieżący monitoring sprawności oświetlenia.

11. DZIAŁALNOŚĆ OSP
a) udzielanie pomocy organizacyjnej w zakresie działalności ogniwa miejskiego OSP;
b) kompensowanie kosztów udziału członków OSP w działaniach ratowniczych oraz szkoleniu pożarowym,
c) prowadzenie ewidencji terenowych i zakładowych ochotniczych straży pożarnych;
d) zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym środków technicznych, pomieszczeń i innych przedmiotów do zwalczania pożarów oraz opracowywanie miejskich programów ochrony przeciwpożarowej;
e) prowadzanie spraw związanych z powoływaniem, odwoływaniem oraz działalnością miejskiego Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej;
f) prowadzenie spraw związanych z nadzorem i ochroną przeciwpożarową w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych;
g) prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej w ramach zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
h) prowadzenie spraw koordynacji prac innych stanowisk pracy i jednostek urzędu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

2. Wydział przy oznakowaniu spraw używa symbolu GK.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>