Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Nazwa: Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Pokoje: 9, 17, 20
Telefon: (56) 688-45-09, 25, 48

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Telefon Pokój E-mail
Magdalena Dąbkowska Sekretariat (56) 688-45-06 20 dabkowska[at]wabrzezno[dot]com
Marcela Dulka Sekretariat (56) 688-45-06 20 sekretariat[at]wabrzezno[dot]com
Katarzyna Krauze Kadry (56) 688-45-25 9 krauze[at]wabrzezno[dot]com
Anna Borowska Podinspektor ds. komunikacji społecznej i obsługi medialnej (56) 688-45-48 17 borowska[at]wabrzezno[dot]com
Marcin Michałowski Informatyk (56) 688-45-48 17 michalowski[at]wabrzezno[dot]com
Łukasz Cieślak Informatyk (56) 688-45-48 17 cieslak[at]wabrzezno[dot]com
Andrzej Król (56) 688-45-47

Zadania:
1. Do zadań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należy w szczególności:
1) realizowanie zadań w zakresie organizacji i sprawnego funkcjonowania Urzędu;
2) realizowanie zadań w zakresie kadr i szkoleń, w tym prowadzenie spraw osobowych dyrektorów miejskich jednostek, zakładów i spółek;
3) prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników, odznaczeń państwowych, odznak resortowych, wyróżnień i nagród, zawieranie umów ze studentami, praktykantami,
4) zapewnienie obsługi prawnej Rady i Urzędu;
5) prowadzenie rejestrów aktów prawnych organów miasta oraz porozumień zawieranych z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
6) realizowanie zadań dotyczących załatwiania skarg i wniosków;
7) prowadzenie biblioteki Urzędu;
8) wywieszanie w lokalu Urzędu ogłoszeń i postanowień sądowych;
9) prowadzenia spraw stowarzyszeń i związków komunalnych;
10) prowadzenie spraw związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, organów samorządu terytorialnego, ławników sądowych do sądów powszechnych oraz referendami;
11) prowadzenie kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz koordynowanie kontroli zewnętrznej przez wydziały Urzędu;
12) nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków i petycji;
13) zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd;
14) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia w systemie komputerowym i w rejestrach;
15) prowadzenie kancelarii Urzędu;
16) zakup materiałów i środków trwałych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu;
17) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem budynku Urzędu (remonty), przy współudziale Wydziału Geodezji, Budownictwa i Inwestycji;
18) prowadzenie spraw przeciwpożarowych dotyczących budynku Urzędu;
19) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarką środkami rzeczowymi, drukami, formularzami, pieczęciami;
20) zabezpieczenie w niezbędne pieczęcie, tablice urzędowe i ich aktualizowanie;
21) prowadzenie działalności socjalnej;
22) techniczne zabezpieczenie stałych dyżurów ustalonych przez burmistrza;
23) prowadzenie zadań w zakresie komputeryzacji Urzędu;
26) opracowywanie aktów prawnych Burmistrza;
27) opiniowanie aktów prawnych rady;
28) opiniowanie projektów umów i porozumień;
29) prowadzenie obsługi prawnej Urzędu i doradztwa prawnego dla Urzędu;
30) reprezentowanie organów miasta Wąbrzeźno oraz Urzędu w sprawach spornych;
31) prowadzenie informacji prawnej dla interesantów w zakresie objętym działalnością Urzędu;
32) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników na stanowiska urzędnicze, doradców i asystentów, pomocniczych i obsługi;
33) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz stażów;
33) zaopatrzenie Urzędu w materiały biurowe.

2. Do zadań informatyka należy:
1) administrowanie siecią teleinformatyczną Urzędu Miasta Wąbrzeźno oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN i WAN;
2) administrowanie serwerami Urzędu Miasta Wąbrzeźno, dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji;
3) administrowanie bazami danych będącymi w użytkowaniu Urzędu Miasta Wąbrzeźno;
4) administrowanie systemem antywirusowym jednostki;
5) zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów oraz zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu teleinformatycznego Urzędu Miasta Wąbrzeźno;
6) wykonywanie czynności związanych z diagnostyką, naprawą, modernizacją, usuwaniem awarii sprzętu komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Wąbrzeźno;
7) usuwanie nieprawidłowości i zakłóceń w funkcjonowaniu oprogramowania komputerowego zainstalowanego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Wąbrzeźno;
8) nadzorowanie nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystywania sprzętu komputerowego zainstalowanego w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno;
9) zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, ochrony haseł i dostępu do sieci;
10) wykonywanie i weryfikacja kopii bezpieczeństwa systemów i konfiguracji urządzeń;
11) tworzenie i aktualizacja planu działań odtworzeniowych (Disaster Recovery);
12) planowanie oraz wdrażanie i rozbudowa infrastruktury teletechnicznej oraz systemów informatycznych;
13) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w procedurach zakupowych oraz przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia dla różnego rodzaju urządzeń teleinformatycznych;
14) współpraca w zakresie opracowywania wniosków o fundusze unijne w zakresie środowiska teleinformatycznego;
15) analiza formalna i merytoryczna projektów umów na usługi informatyczne w Urzędzie i rozliczanie ich realizacji;
16) zarządzanie serwerem poczty elektronicznej, usług hostingowych i DNS oraz platformą sprzętową serwisu WWW;
17) zarządzanie treścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wąbrzeźno;
18) administrowanie systemu elektronicznej komunikacji z Głównym Urzędem Statystycznym;
19) prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych;
20) zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania;
21) wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego Urzędu i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii;
22) pełnienie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
23) identyfikowanie i analiza zagrożeń oraz ryzyk, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych;
24) monitorowanie działań zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych w systemach informatycznych oraz ich przetwarzania;
25) zgłaszanie i obsługa awarii oprogramowania komputerowego we współpracy z zewnętrznymi dostawcami, wnioskowanie o wprowadzenie zmian w oprogramowaniu;
26) kontrolowanie i zabezpieczanie prawidłowości przebiegu czynności serwisowych w zainstalowanych systemach informatycznych;
27) kontaktowanie się z dostawcami telekomunikacyjnymi w zakresie dostarczania usług Internetu;
28) wspieranie akcji wyborczych w wyborach i referendach lokalnych oraz ogólnokrajowych.
3. Wydział przy oznakowaniu spraw używa symbolu OA.

Zadania Podinspektora ds. komunikacji społecznej i obsługi medialnej:
1. Do zakresu działania należy:
1) prezentowanie przedstawicielom mediów stanowisk Burmistrza;
2) przekazywanie opinii i komentarzy dotyczących podejmowanych decyzji;
3) informowanie mieszkańców o działalności organów miasta;
4) uczestniczenie w spotkaniach Burmistrza z przedstawicielami mediów;
5) przygotowanie informacji prasowych dotyczących Urzędu Miasta Wąbrzeźno;
6) należyte wykorzystanie publikacji prasowych w pracy Burmistrza, Urzędu i innych podległych jednostek organizacyjnych;
7) udział w uroczystościach, spotkaniach z udziałem Burmistrza;
8) uczestnictwo w spotkaniach Burmistrza z mieszkańcami;
9) tworzenie, wysłanie wiadomości tekstowych w systemie SISMS.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>