Burmistrz Wąbrzeźna

Imię i nazwisko: Tomasz Zygnarowski
Funkcja / stanowisko: Burmistrz Wąbrzeźna
Telefon: (56) 688 45 06
Pokój: 20A
E-mail: zygnarowski[at]wabrzezno[dot]com

 

Zadania:
1. Do spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji burmistrza należy:
1) sprawowanie ogólnego kierownictwa nad bieżącymi sprawami miasta;
2) sprawowanie funkcji kierownika Urzędu i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
3) reprezentowanie miasta na zewnątrz;
4) akceptowanie projektów uchwał przedkładanych Radzie oraz sprawozdań z ich wykonania, a także odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych;
5) wydawanie przepisów miejskich w granicach przewidzianych prawem;
6) zatwierdzanie planów kontroli wewnętrznej oraz planów kontroli zewnętrznej prowadzonej przez Urząd;
7) wydawanie zarządzeń pokontrolnych;
8) udzielanie odpowiedzi na zalecenia organów kontroli zewnętrznej;
9) nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z załatwianiem skarg, wniosków i petycji;
10) podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
11) udzielanie upoważnień zastępcy burmistrza i innym pracownikom Urzędu do wydawania decyzji, o których mowa w punkcie 10;
12) powoływanie komisji i zespołów opiniodawczych, doradczych;
13) powoływanie pełnomocników do wykonania określonych zadań;
14) szczegółowe określanie zakresu zadań wykonywanych przez wydziały;
15) zawieranie umów i porozumień w granicach unormowania prawnego lub posiadanych upoważnień;
16) ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania;
17) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawców;
18) podejmowanie decyzji w sprawach obronności i obrony cywilnej stosowanie do odrębnych przepisów;
19) dysponowanie środkami publicznymi;
20) pełnienie funkcji walnego zgromadzenia wspólników w gminnych spółkach z o.o.;
21) wnoszenie, cofanie i zbywanie udziałów i akcji według zasad określonych przez Radę.
2. Niezależnie od spraw wymienionych w ust. 1 w bezpośrednim zakresie działania burmistrza pozostają sprawy:
1) planowania gospodarczego i współpracy z zagranicą;
2) polityki kadrowej urzędu;
3) nadzoru nad wykonywaniem obsługi prawnej organów miasta;
4) przeciwdziałania zagrożeniom klęskami żywiołowymi oraz usuwania skutków tych klęsk w granicach prawem przewidzianych;
5) kontaktów z organizacjami społeczno-gospodarczymi, kościołem katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi;
6) finansowe i egzekucji administracyjnej;
7) ewidencji działalności gospodarczej i funkcjonowanie placówek handlu i usług;
8) porządku publicznego;
9) planowania przestrzennego;
10) budownictwa i architektury;
11) geodezji i kartografii oraz gospodarki gruntami komunalnymi;
12) inwestycji miejskich;
13) ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
14) rolnictwa i leśnictwa;
15) zamówień publicznych;
16) strategii, promocji miasta i przedsiębiorczości;
17) bezpieczeństwa i higieny pracy;
3. W zakresie spraw wymienionych w ust. 2 burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących Wydziałów i stanowisk pracy:
1) Wydziałem Organizacyjno-Administracyjnym;
2) Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym, w tym Centrum Usług Wspólnych;
3) Stanowiskiem pracy ds. obywatelskich;
4) Urzędem Stanu Cywilnego;
5) Stanowiskiem ds. zamówień publicznych i programów europejskich;
6) Strażą Miejską;
7) Biurem Rady Miasta;
8) Stanowiskiem pracy ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
9) Wydziałem Geodezji, Budownictwa i Inwestycji;
10) Stanowiskiem ds. BHP;
11) Asystentem ds. Komunikacji Społecznej;
12) Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych;
13) Administratorem systemu i sieci teleinformatycznych;
14) Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej;
15) Centrum Usług Wspólnych.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>