Konsultacje społeczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.01.2019 Konsultacje z NGO do 27.01.2019 r Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Konsultacje z NGO uchwał: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do konsultacji Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Konsultacje z NGO projektów uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Łabędziej, wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Konsultacje z NGO projektów uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium im. Walthera Nernsta dla uzdolnionych uczniów, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Konsultacje z NGO projektów uchwał w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (…), w sprawie zmiany nazwy części ulicy Okrężnej (…), w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania (…), oraz w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie (…) Szczegóły
Artykuł 27.02.2018 Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Konsultacje z NGO projektów uchwał prawa miejscowego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół (…) oraz w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów (…) Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Konsultacje z NGO projektów uchwał prawa miejscowego Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany uchwały nr XXVII/152/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. Szczegóły