Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.04.2018 Uchwała nr XXXVIII/230/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 26.04.2018 Uchwała nr XXXVIII/229/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 26.04.2018 Uchwała nr XXXVIII/228/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018–2030 Szczegóły
Akty prawne 26.04.2018 Uchwała nr XXXVIII/227/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Przetargi 26.04.2018 Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej przy ul. Wspólnej Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Informacja o pracy Burmistrza Wąbrzeźna za okres od 04.04.2018 – do 23.04.2018 Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe za 2017 rok z wykonania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS w Wąbrzeźnie do 31 grudnia 2017 r Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego za 2017 rok Szczegóły