Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.12.2017 Zarządzenie Nr 0050.139.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.12.2017 r. w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Konsultacje z NGO projektów uchwał prawa miejscowego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół (…) oraz w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów (…) Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 212.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 211.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 210.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 209.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 208.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Wąbrzeźno na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 207.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Projekt uchwały nr 206.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017 – 2030 Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.12.2017 Usługa korzystania z krytej pływalni przez uczniów miejskich szkół Szczegóły