Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.11.2017 Zarządzenie nr 0050.132.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23.11.2017 r. w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 203.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 202.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXVI/259/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 201.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 200.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 199.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 198.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Projekt uchwały nr 197.2017 Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.11.2017 Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 17.11.2017 Zarządzenie nr 0050.131.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 17.11.2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Miasto Wąbrzeźno” Szczegóły