Aktualności

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 19.12.2018 Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych Szczegóły
Akty prawne 18.12.2018 Zarządzenie nr 0050.145.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.98.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców” Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.12.2018 Korzystanie z krytej pływalni przez uczniów szkół miejskich Szczegóły
Akty prawne 17.12.2018 Zarządzenie nr 0050.144.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: „Korzystanie z krytej pływalni przez uczniów szkół miejskich” Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Postępowanie w sprawie rozbudowy stacji 110/15kV Wąbrzeźno – ENERGA OPERATOR Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 21.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 20.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 19.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 18.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Artykuł 13.12.2018 Projekt nr 17 .2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły