Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.03.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 146.2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat” Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 145.2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 144.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 143.2017 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 142.2017 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 141.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 140.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 139.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Wąbrzeźno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 138.2017 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 23.01.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 137.2017 w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Szczegóły