Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 167.2017 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno za lata 2015 – 2016 Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 166.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na ulicę „20 Stycznia” w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 164.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 163.2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX/54/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 161.2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 160.2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – I edycja” Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 159.2017 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem Programu Aktywności Lokalnej – II edycja” Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 158.2017 w sprawie przystąpienia do relizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja i włączenie społeczne osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenach zdegradowanych” Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 157.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 156.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017 – 2030 Szczegóły