Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 172.2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 171.2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2016 Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 170.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 169.2017 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2012-2032” Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 168.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy 1 Maja Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 167.2017 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno za lata 2015 – 2016 Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 166.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na ulicę „20 Stycznia” w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 164.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Projekt uchwały Rady Miasta nr 163.2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX/54/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 20.04.2017 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 161.2017 w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Wąbrzeskiego” Szczegóły