Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2019 Projekt nr 55.2019 uchwały w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników na kadencję 2020-2023 Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Projekt nr 54.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie na lata 2018-2021 Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Projekt nr 53.2019 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Projekt nr 52.2019 uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Projekt nr 51.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Projekt nr 50.2019 uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Projekt nr 49.2019 uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Projekt nr 48.2019 uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna wotum zaufania Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Projekt nr 47.2019 uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Projekt nr 46.2019 uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznych szkołach podstawowych Szczegóły