Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.04.2018 Projekt nr 233 Uchwały Rady Miasta sprawie zmiany nazwy części ulicy Okrężnej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Projekt nr 232 Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Projekt nr 231 Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Projekt nr 228 Uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Projekt nr 227 Uchwały Rady Miasta w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Projekt nr 226 Uchwały Rady Miasta w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Projekt nr 225 Uchwały Rady Miasta w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Okręgowego w Toruniu na uchwałę Rady Miasta Wąbrzeźno wraz z odpowiedzią na skargę Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Projekt nr 224 Uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wąbrzeźnie na lata 2018 – 2021 Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Projekt nr 223 Uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Projekt nr 222 Uchwały Rady Miasta w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze Szczegóły