Projekty uchwał Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.08.2018 Projekt 260.2018 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Projekt 259.2018 zmieniający uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Projekt 258.2018 zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Projekt 257.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 16.08.2018 Projekt 256.2018 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Mickiewicza w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Projekt uchwały nr XL/254/2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Projekt uchwały nr XL/253/2018 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Projekt uchwały nr XL.252.2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Projekt uchwały nr XL.251.2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Wąbrzeźno do opracowania zmian Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Projekt uchwały nr XL/250/2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania Szczegóły