Sprawozdania i informacje z sesji Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.02.2019 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 04.06.2018 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie rzeczowo-finansowe za 2017 rok z wykonania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie opisowe z działalności MOPS w Wąbrzeźnie do 31 grudnia 2017 r Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie z realizacji gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Informacja Prokuratora Rejonowego o stanie przestępczości i jej zwalczania i zapobiegania za rok 2017 Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Wąbrzeźnie z działalności w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Informacja o realizacji podjętych przez Radę Miasta uchwał w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Szczegóły