Uchwały Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.02.2017 Uchwała nr XXVI/143/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 22.02.2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 Uchwała nr XXVI/142/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 22.02.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 Uchwała nr XXVI/141/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 22.02.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 Uchwała nr XXVI/140/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 22.02.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 Uchwała nr XXVI/139/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 22.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 28.02.2017 Uchwała nr XXVI/138/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.02.2017 r. zamieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok. Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała nr XXV/137/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 25.01.2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała nr XXV/136/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.01.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Szczegóły
Akty prawne 30.01.2017 Uchwała nr XXV/135/17 Rady Miasta Wąbrzeźno 25.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIII/166/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Szczegóły