Nabór na wolne stanowisko pracy informatyka w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:-
  • Wydział:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Wąbrzeźno
  • StanowiskoInformatyk
  • Wymiar etatuCały etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-01-04
  • Termin składania dokumentów2018-01-18
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach  do Urzędu Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno z dopiskiem: „Nabór na stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno w terminie do dnia 18.01.2018 r. do godz. 12.00.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) wykształcenie wyższe pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
   2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   3) nieposzlakowana opinia;
   4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) preferowane wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku: informatyka, grafika komputerowa, administracja;
   2) udokumentowane szkolenia lub kursy związane z zakresem zadań przewidzianych do realizacji na w/w stanowisku;
   3) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
   ustawy o samorządzie gminnym,
   ustawy o ochronie danych osobowych,
   ustawy o dostępie do informacji publicznej,
   ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
   4) umiejętność sprawnej obsługi komputera i programów MS Office;
   5) obsługa komunikatorów społecznościowych;
   6) obsługa programów graficznych;
   7) umiejętność tworzenia stron internetowych;
   8) predyspozycje osobowościowe: zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność w mowie i w piśmie, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, dokładność, dyspozycyjność;
   9) umiejętność analizy i syntezy informacji.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) administrowanie siecią teleinformatyczną Urzędu Miasta Wąbrzeźno oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN i WAN;
   b) administrowanie serwerami Urzędu Miasta Wąbrzeźno, dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji;
   c) administracja bazami danych będącymi w użytkowaniu Urzędu Miasta Wąbrzeźno;
   d) administracja systemem antywirusowym jednostki;
   e) zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów oraz zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu teleinformatycznego Urzędu Miasta Wąbrzeźno;
   f) wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego Urzędu i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii;
   g) pełnienie obowiązków Administratora Systemów Informatycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
   h) identyfikowanie i analiza zagrożeń oraz ryzyk, na które narażone może być przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych;
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowya) kontakt z dostawcami telekomunikacyjnymi w zakresie dostarczania usług Internetu;
   b) wspieranie akcji wyborczych w wyborach i referendach lokalnych oraz ogólnokrajowych;
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian