Nabór na wolne stanowisko podinspektora w wydziale Geodezji, Budownictwa i Inwestycji

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:-
  • Wydział:Geodezji, Budownictwa i Inwestycji
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18
  • StanowiskoPodinspektor w wydziale Geodezji, Budownictwa i Inwestycji
  • Wymiar etatuCały etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-01-11
  • Termin składania dokumentów2017-01-31
  • Sposób składania dokumentówDokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach do Urzędu Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Inwestycji”
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
   b) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   c) nieposzlakowana opinia;
   d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) preferowane wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku administracyjnym, geodezyjno-kartograficznym, prawniczym;
   b) udokumentowane szkolenia lub kursy związane z zakresem zadań przewidzianych do realizacji na w/w stanowisku;
   c) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
   ustawy o prawie budowlanym,
   ustawy o gospodarce nieruchomościami,
   prawa geodezyjnego i kartograficznego
   ustawy prawo zamówień publicznych,
   ustawy o samorządzie gminnym,
   ustawy o ochronie danych osobowych,
   d) umiejętność sprawnej obsługi komputera i programów MS Office,
   e) predyspozycje osobowościowe: zdolność do kreatywnego i innowacyjnego myślenia, zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność w mowie i piśmie, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, odporność na stres i konieczność działania pod presją czasu, dokładność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie postępowań związanych z podziałem nieruchomości prywatnych i komunalnych;
   b) prowadzenie postępowań w sprawie przekazania gruntów stanowiących własność miasta w trwały zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste;
   c) aktualizacja opat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomościami komunalnymi;
   d) prowadzenie postępowań dotyczących bezprzetargowej sprzedaży gruntów komunalnych;
   e) prowadzenie postępowań związanych ze zbyciem nieruchomości w drodze przetargów nieograniczonych.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowya) zlecone przez bezpośredniego przełożonego oraz przełożonego wyższego stopnia.
  • Lista wybranych kandydatówDagmara Woronko
  • Uzasadnienie wyboruUzasadnienie w załączniku - "Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko podinspektora w wydziale Geodezji, Budownictwa i Inwestycji"
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian