Nabór na wolne stanowisko pracy referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:-
  • Wydział:Wydział Ekonomiczno-Finansowy
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18
  • StanowiskoReferent w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym
  • Wymiar etatuCały etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2018-01-04
  • Termin składania dokumentów2018-01-18
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach  do Urzędu Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym w terminie do dnia 18.01.2018 r. do godz. 12.00.
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) wykształcenie wyższe pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
   2) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   3) nieposzlakowana opinia;
   4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) preferowane wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku;
   2) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
   ustawy o samorządzie gminnym,
   ustawy o finansach publicznych,
   ustawy o rachunkowości,
   ustawy o opłacie skarbowej,
   ustawy o ochronie danych osobowych,
   ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
   3) umiejętność sprawnej obsługi komputera i programów MS Office,
   4) predyspozycje osobowościowe: zaangażowanie, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność w mowie i w piśmie, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, dokładność, dyspozycyjność;
   5) umiejętność analizy i syntezy informacji.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) prowadzenie ewidencji księgowej i windykacyjnej w szczególności dla następujących dochodów gminy:
   mandatów Straży Miejskiej,
   opłaty adiacenckiej,
   opłaty skarbowej;
   b) prowadzenie ksiąg rachunkowych dla dochodów ze Strefy Płatnego Parkowania w wyodrębnionym systemie księgowym oraz windykacja tych należności;
   c) sprawozdawczość w zakresie ewidencjonowanych dochodów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyArchiwizowanie dokumentów księgowych
  • Lista wybranych kandydatówKatarzyna Kaczmarek
  • Uzasadnienie wyboruUzasadnienie w informacji o wynikach naboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian