Skarbnik Miasta

Imię i nazwisko: Mariola Frankowska
Funkcja / stanowisko: Skarbnik Miasta
Kierownik Wydziału Ekonomiczno-Finansowego
Telefon: (56) 688 45 08
Pokój: 4
E-mail: frankowska[at]wabrzezno[dot]com

 

Zadania:
Zadania:
1. Skarbnik Miasta wykonuje obowiązki głównego księgowego budżetu miasta i pełni funkcję kierownika Wydziału Ekonomiczno-Finansowego.
2. Skarbnik jest odpowiedzialny za:
1) zapewnienie dyscypliny finansowej budżetu;
2) zapewnienie prawidłowego prowadzenia spraw dotyczących:
a. gospodarki budżetowej i finansowej miasta,
b. wymiaru i poboru zobowiązań, należności pieniężnych, podatków i opłat administracyjnych,
c. obsługi finansowo – księgowej Urzędu i Miasta.
3) sprawowanie nadzoru i kontroli finansowej nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych i podmiotów dotowanych;
4) współpracę z Regionalną Izbą Obrachunkową;
5) współpracę z organami podatkowymi i finansowymi działającymi poza podległością samorządu, w celu zapewnienia maksymalnych wpływów do budżetu;
6) dysponowanie środkami pieniężnymi.
3. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) nadzorowanie całokształtu prac w zakresie opracowywania projektu budżetu i WPF j.s.t., prowadzenie rachunkowości i wykonywanie budżetu;
2) przygotowywanie projektu budżetu i WPF j.s.t.;
3) przygotowywanie propozycji zmian budżetowych i WPF j.s.t.;
4) wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej j.s.t., w tym koordynacja budżetu z innymi źródłami finansowania;
5) opiniowanie uchwał, decyzji i umów wywołujących skutki finansowe dla budżetu;
6) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej j.s.t. i zgłaszanie swoich propozycji organowi wykonawczemu oraz organowi stanowiącemu i kontrolnemu j.s.t.;
7) kontrola gospodarki finansowej samorządowych jednostek i zakładów budżetowych, a także jednostek pomocniczych w gminie, analiza ich okresowych sprawozdań;
8) prowadzenie księgowości majątku j.s.t.;
9) dokonywanie księgowej kontroli dokumentacji dotyczącej operacji gospodarczych i finansowych, w tym przede wszystkim ich zgodności z budżetem i planem finansowym urzędu j.s.t.;
10) zapewnienie realizacji polityki finansowej j.s.t.;
11) współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku podstawowego, lokat, kredytów itp.
12) przygotowywanie dokumentów dotyczących zaciągania kredytów przez j.s.t.;
13) współpraca w przygotowywaniu wniosków o dotacje unijne i inne środki europejskie;
14) koordynacja prac związanych z przygotowaniem i obsługą emisji obligacji komunalnych;
15) nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z wykonania budżetu;
16) opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw budżetowych i okołobudżetowych;
17) kierowanie wydziałem ekonomiczno-finansowym urzędu;
18) nadzorowanie wewnętrznej kontroli finansowej oraz służb finansowo-księgowych w urzędzie j.s.t.;
19) organizacja prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i informacji finansowej oraz nadzór nad nim;
20) sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem niezbędnych informacji dla RIO;
21) przekazywanie wytycznych i danych w zakresie planowania i realizacji budżetu j.s.t. kierownikom samorządowych jednostek budżetowych;
22) uczestniczenie w posiedzeniach organu wykonawczego j.s.t. z głosem doradczym;
23) współdziałanie z komisją rewizyjną organu stanowiącego j.s.t;
24) dokonywanie oceny podległych pracowników;
25) wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa oraz wynikających  z poleceń lub upoważnień organu wykonawczego j.s.t.;
26) nadzór finansowo-księgowy nad Centrum Usług Wspólnych.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>