Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miasta XXXV/214/18 31.01.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXV/214/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXV/213/18 31.01.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXV/213/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXV/212/18 31.01.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXV/212/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.4.2018 31.01.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.4.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31.01.2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno na rok szkolny 2018/2019 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza OA.0050.148.2017 29.12.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr OA.0050.148.2017 Burmistrza Wąbrzeźno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Wąbrzeźno uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.3.3018 18.01.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.2.2018 15.01.2018 Obowiązujący Zarządzenie Burmistrza Wąbrzeźna nr 0050.2.2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Przebudowa ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.130.2017 14.11.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.130.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.11.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wąbrzeźno na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.145.2017 28.12.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.145.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.104.2017 12.09.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.104.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.09.2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MZECWiK sp. z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
« 1 2 3 4 25 26 »