Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miasta XXVI/139/17 22.02.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXVI/139/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z 22.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXVI/138/17 22.02.2017 Obowiązujący Uchwała nr XXVI/138/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.02.2017 r. zamieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.15.2017 22.02.2017 Uchylony Zarządzenie nr 0050.15.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 22.02.2017 r. w sprawie wydzielenia lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.13A.2017 14.02.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.13A.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 lutego 2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.14.2017 17.02.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.14.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z 17.02.2017 r. w sprawie konsultacji aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.10.2017 27.01.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.10.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27.01.2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.13.2017 08.02.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.13.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.10b.2017 27.01.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.10b.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27.01.2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.10a.2017 27.01.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.10a.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27.01.2017 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.11.2017 31.01.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.11.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ekologicznego pn. „Zamień odpady na klasowe wypady” Szczegóły
« 1 2 24 25 26 27 28 29 »