Urząd Stanu Cywilnego

Imię i nazwisko: Katarzyna Przybysz
Funkcja / stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Telefon: (56) 688 45 19
Pokój: 18
E-mail: usc[at]wabrzezno[dot]com

 

Zadania:
1. Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:
1) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego;
2) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu lub poza lokalem Urzędu Stanu  Cywilnego;
3) wydawanie odpisów aktów z rejestru stanu cywilnego;
4) przyjmowanie oświadczeń rozwiedzionych małżonków o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;
5) przyjmowanie oświadczeń o nazwisku dziecka, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
6) przyjmowanie oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko;
7) przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia lub imion dziecka w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia;
8) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka;
9) przyjmowanie zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo;
10) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
11) wydawanie zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo zagranicą;
12) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
13) wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
14) udzielanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
15) dokonywanie sprostowań aktów stanu cywilnego, jeśli zawierają dane niezgodne z innymi, wcześniej sporządzonymi aktami;
16) uzupełnianie aktów stanu cywilnego, które nie zawierają wszystkich wymaganych danych;
17) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane, albo miały miejsce w państwach, w których nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego;
18) przenoszenie do rejestru stanu cywilnego zagranicznych dokumentów stanu cywilnego w drodze transkrypcji;
19) odtwarzanie treści zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, jeśli uzyskanie ich odpisu nie jest możliwe, lub wiąże się z poważnymi trudnościami;
20) odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach, które zaginęły lub uległy zniszczeniu;
21) przenoszenie aktów sporządzonych w księgach stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego;
22) dołączanie do aktów stanu cywilnego wzmianek dodatkowych wpływających na ich treść lub ważność;
23) zamieszczanie przypisków przy aktach stanu cywilnego dotyczących tej samej osoby;
24) występowanie o nadanie numeru PESEL przy sporządzaniu aktów urodzenia osób urodzonych na terytorium RP;
25) dokonywanie rejestracji danych w rejestrze PESEL na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o ewidencji ludności;
26) dokonywanie sprawdzania danych zawartych w rejestrze PESEL na wniosek osoby, której dotyczą lub z urzędu i usuwanie ewentualnych niezgodności;
27) wydawanie decyzji w sprawie zmian imion i nazwisk;
28) prowadzenie korespondencji konsularnej z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
29) należyte przechowywanie, zabezpieczanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego oraz przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego.
2. Urząd Stanu Cywilnego przy znakowaniu pism używa symbolu USC.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>