Wnioski i druki do pobrania

(Nawigacja)
Urząd Stanu Cywilnego
Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa / Gospodarka Odpadami
Ewidencja ludności i działalność gospodarcza
Geodezja, budownictwo i inwestycje / Ochrona Środowiska
Gospodarka Finansowa
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Honorowy Patronat Burmistrza Wąbrzeźna
Statuetki Burmistrza Wąbrzeźna
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół

Urząd Stanu Cywilnego

 • Pełnomocnictwo (DOC / PDF)
 • Wniosek o nadanie medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego (DOC / PDF)
 • Wniosek o zarejestrowanie urodzenia, które nastąpiło poza granicami RP (DOC / PDF)
 • Wniosek o sprostowanie aktu (DOC / PDF)
 • Wniosek o transkrypcję aktu zagranicznego (DOC / PDF)
 • Wniosek o uzupełnienie aktu (DOC / PDF)
 • Wniosek o zmianę imienia i nazwiska (DOC / PDF)
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (DOC / PDF)

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa / Gospodarka Odpadami

 • Wniosek o wydanie zgody na nowy zjazd z drogi lub przebudowę (PDF)
 • Wniosek o wykup lokalu (PDF)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (DOC / PDF)
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (DOC / PDF)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym (DOC / PDF)
 • Tabela punktów określających lokal (DOC / PDF)
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF)
 • Formularz – dane dotyczące czynszów (DOC / PDF)
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracji oraz podejmowania wszelkich czynności w sprawie pozyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (DOC / PDF)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DOC / PDF)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym (DOC / PDF)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (DOC / PDF)
 • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DOC / PDF)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną (DOC / PDF)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojezdu nienormatywnego kategorii I (DOC / PDF)

Ewidencja ludności i działalność gospodarcza

 • Informacja dotycząca wypełnienia wniosku o dowód osobisty (PDF)
 • Przykłady prawidłowych zdjęć do dowodu osobistego (PDF)
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego (PDF)
 • Pełnomocnictwo do zameldowania / wymeldowania (PDF)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (PDF)
 • Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały (PDF)
 • Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy (PDF)
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego (PDF)
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego (PDF)
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (PDF)
 • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (PDF)
 • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (PDF)
 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym (PDF)
 • Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych (PDF)
 • Formularz CEIDG-1 (PDF)
 • Załącznik CEIDG-MW (PDF)
 • Załącznik CEIDG-RD (PDF)
 • Załącznik CEIDG-RB (PDF)
 • Załącznik CEIDG-SC (PDF)
 • Załącznik CEIDG-PN (PDF)
 • Załącznik CEIDG-POPR (PDF)

Geodezja, budownictwo i inwestycje / Ochrona Środowiska

 • Wniosek o dotację na likwidację azbestu (DOC / PDF)
 • Wniosek na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (DOC / PDF)
 • Wniosek o nadanie numeru porządkowego (DOC / PDF)
 • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (DOC / PDF)
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadz. działaln. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (PDF)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DOC / PDF)
 • Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DOC / PDF)
 • Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji i SSR (DOC / PDF)
 • Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DOC / PDF)

Gospodarka Finansowa

 • Informacja w sprawie podatku rolnego (DOC / PDF)
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (DOC / PDF)
 • Informacja w sprawie podatku leśnego (DOC / PDF)
 • Deklaracja na podatek rolny (DOC / PDF)
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości (DOC / PDF)
 • Deklaracja na podatek leśny (DOC / PDF)

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (PDF)
 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (DOC / PDF)

Honorowy Patronat Burmistrza Wąbrzeźna

 • Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu (PDF)

Statuetki Burmistrza Wąbrzeźna

 • Wniosek o przyznanie statuetki Burmistrza Wąbrzeźna (DOC / PDF)
 • Regulamin przyznawania statuetek Burmistrza Wąbrzeźna (PDF)

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 • Procedura dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (PDF)
 • Instrukcja wypełniania formularza – pomoc de minimis (PDF)
 • Dodatkowa instrukcja wypełniania formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (PDF)
 • Załącznik nr 1 – Zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego pracownika (DOC / PDF)
 • Załącznik nr 2 – Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (DOC / PDF)
 • Załącznik nr 3 – Formularz pomocy de minimis (DOC / PDF)
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie o otrzymanej lub nieotrzymanej pomocy (PDF)
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie o wysokości refundacji z OHP (DOC / PDF)
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wartości poniesionych kosztów (DOC / PDF)

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół

 • Treść procedury dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół (PDF)
 • Wniosek w sprawie dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły (DOC / PDF)
Aby otworzyć plik PDF, potrzebny jest program Adobe Reader. Jeśli nie posiadasz go na swoim komputerze: Pobierz program Adobe Reader.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>