Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji

Nazwa: Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji
Symbol wydziału: OZ
Telefon: (56) 688-45-18

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Telefon Pokój E-mail
Kornelia Madejska Kierownik Wydziału oświaty, zdrowia, kultury, sportu i rekreacji (56) 688-45-18 16 madejska[at]wabrzezno[dot]com
Fidurska Arleta Inspektor (56) 688-45-18 16 fidurska[at]wabrzezno[dot]com
Błażej Gilewski Referent (56) 688-45-40 16 gilewski[at]wabrzezno[dot]com

Zadania:
1. Do zadań Wydziału oświaty, kultury, zdrowia, sportu i rekreacji należy:1) wspieranie i rozwijanie różnych form działalności młodzieży w obszarze demokracji i samorządności;
2) prowadzenie spraw związanych z kontrolą obowiązku szkolnego i nauki;
3) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów dojazdu uczniów do szkół;
4) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagrody Nernsta;
5) prowadzenie ewidencji oraz rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych;
6) pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna;
7) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością szkół i placówek oświatowych, w tym arkusze organizacyjne szkół;
8) prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli;
9) uzgadnianie ze związkami zawodowymi spraw dotyczących nauczycieli;
10) zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także właściwym zakładom opieki zdrowotnej, przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowanie i zgonów na choroby zakaźne natychmiast po powzięciu o nich wiadomości;
11) rejestrowanie instytucji kultury i monitorowanie ich działalności;
12) wyrażanie opinii co do likwidacji instytucji kultury, przyjmowanie zawiadomień o zamiarze likwidacji instytucji, udzielanie stosownej pomocy tym instytucjom, których działalność jest niezbędna dla społeczności lokalnej;
13) wspieranie działalności społecznej na rzecz rozwoju sportu masowego i rekreacji;
14) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów i nagród sportowych;
15) dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
16) realizacja programów w zakresie ochrony zdrowia;
17) współdziałanie z różnymi organizacjami zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną;
18) realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
19) prowadzenie dokumentacji związanej z konkursem na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki lub przedłużeniem powierzenia stanowiska dyrektora szkoły/placówki;
20) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw administracyjnych, bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników;
21) weryfikacja danych wprowadzonych przez szkoły i placówki oświatowe do Systemu Informacji Oświatowej;
22) przygotowywanie porozumień z innymi jednostkami samorządowymi;
23) bieżąca analiza materiałów dotyczących programów skierowanych do jednostki samorządu terytorialnego w celu pozyskania dostępnych środków w zakresie edukacji;
24) opracowanie danych i przygotowanie wniosków o dofinansowanie w ramach realizowanych przez stanowisko zadań;
25) przygotowywanie dokumentów związanych z aplikacją o środki;
26) współpraca w ramach realizowanych projektów z instytucjami zewnętrznymi wdrażającymi projekty;
27) tworzenie planów wydatków oraz sprawozdań finansowych w zakresie zadań powierzonych stanowisku;
28) współpraca w realizacji programów realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe;
29) przygotowywanie projektów regulaminów dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
30) koordynowanie spraw związanych z realizacją zadań gminy w zakresie funkcjonowania sportu, rekreacji i turystyki;
31) wytyczanie kierunków działania i ich realizacją w zakresie funkcjonowania sportu, rekreacji i turystyki;
32) popularyzowanie wszelkich form na rzecz zdrowia i sprawności dzieci i młodzieży;
33) podejmowanie samodzielnie i wspólnie z jednostkami oświatowymi, klubami sportowymi, organizacjami nieformalnymi, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami przedsięwzięć mających na celu krzewienie sportu, turystyki i rekreacji;
34) opracowanie kalendarza wydarzeń sportowych we współpracy z placówkami oświatowymi, klubami sportowymi oraz organizacjami pozarządowymi;
35) przygotowywanie, prowadzenie i koordynowanie imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych;
36) promowanie organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych za pośrednictwem kanałów informacyjnych (strona internetowa miasta, media społecznościowe, media lokalne).
2. Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Rekreacji przy oznakowaniu używa symbolu OZ.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>