Wydział Inwestycji Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Nazwa: Wydział Inwestycji Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego
Symbol wydziału: IG
Telefon: (56) 688-45-27, 28

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Telefon Pokój E-mail
Grzegorz Dedeński Kierownik Wydziału (56) 688-45-27 2 dedenski[at]wabrzezno[dot]com
Joanna Garczyńska Inspektor (56) 688-45-28 2A gg[at]wabrzezno[dot]com
Monika Lubera Inspektor (56) 688-45-27 2 srodowisko[at]wabrzezno[dot]com
Dagmara Woronko Inspektor (56) 688-45-28 2A woronko[at]wabrzezno[dot]com
 Izabela Jasińska Inspektor  (56) 688-45-28  2A jasinska[at]wabrzezno[dot]com

Zadania:
1. Do zakresu działania Wydziału Inwestycji Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego należą sprawy:
1) MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
a. prowadzenie procedur planistycznych dotyczących zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
b. przygotowanie projektów uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
c. wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prowadzenie ich rejestru;
d. wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie ich rejestru;
e. bieżące informowanie interesantów o przeznaczeniu poszczególnych nieruchomości zgodnie z treścią obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
f. nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
g. wydawanie opinii w przedmiocie zgodności wnioskowanego podziału nieruchomości z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
h. prowadzenie procedur dotyczących roszczeń odszkodowawczych w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
i. prowadzenie rejestru obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
j. prowadzenie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;
k. udzielanie wyjaśnień, sporządzanie zestawień statystycznych, wydawanie interpretacji i opinii dotyczących obwiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
l. analizowanie złożonych wniosków w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
m. konsultacja międzywydziałowa w powyższym zakresie oraz współpraca z  wszelkimi jednostkami planowania przestrzennego;
n. prowadzenie wszelkich innych czynności wynikających z ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych;

2) OCHRONA ZABYTKÓW:
a. wyjaśnienia, opinie, interpretacje dotyczące zagadnień z zakresu ochrony zabytków;
b. przygotowywanie programów opieki nad zabytkami;
c. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i udzielanie informacji o zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
d. współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków;
e. prowadzenie wszelkich innych czynności wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3) INWESTYCJE:
a. prognozowanie, programowanie i planowanie miejskich przedsięwzięć inwestycyjnych;
b. przygotowywanie inwestycji pod względem projektowo-technicznym i formalno-prawnym, w tym zlecanie opracowań projektowych i założeń techniczno-ekonomicznych;
c. złożenie wniosku i przekazanie go Stanowisku ds. zamówień publicznych o wszczęcie postępowania w formie zapytania ofertowego, na wyłonienie wykonawcy robót lub usług do 30.000 euro;
d. przygotowywanie szczegółowych warunków przeprowadzenia postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót i/lub usług;
e. sporządzanie umów inwestycyjnych;
f. realizowanie inwestycji miejskich oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz kontroli i oceny wykonywanych robót;
g. weryfikacja merytoryczna wniosków inwestycyjnych złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz wykonywanie i kontrola zadań przyjętych do realizacji;
h. przygotowywanie informacji merytorycznych do odpowiedzi na zapytania, wnioski i interpelacje Radnych oraz interwencje mieszkańców dotyczących realizacji inwestycji;
i. współpraca w wykonywaniu zadań inwestycyjnych dotyczących budowy urządzeń infrastruktury technicznej, których realizowanie wynika z umów o współfinansowaniu zadania przez różne podmioty;
j. koordynowanie planów inwestycyjnych spółek miejskich w zakresie spójności z  planami inwestycyjnymi miasta;
k. realizowanie spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem środków finansowych dotyczących inwestycji miejskich oraz prowadzeniem dokumentacji każdego zadania inwestycyjnego;
l. planowanie i przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych przedsięwzięć;
m. prowadzenie w uzgodnieniu ze skarbnikiem miasta dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej realizowanych inwestycji, a w szczególności przygotowywanie umów oraz aneksów do umów; przygotowywanie prognozy wydatków na rok bieżący i następny;
n. współdziałanie z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych oraz Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji, w przypadku realizacji wspólnych lub/i towarzyszących inwestycji;
o. współpraca ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych oraz Urzędem Marszałkowskim w  Toruniu w zakresie dotyczącym kompletowania oraz przygotowania dokumentacji dotyczącej projektów dofinansowanych z funduszy europejskich z uwzględnieniem ustaleń, wynikających z umowy danego projektu;
p. przeprowadzanie przeglądów okresowych budynków stanowiących własność gminy, a nie przekazanych do zarządzania innym jednostkom organizacyjnym oraz prowadzenie księgi obiektu budowlanego;

4) OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA:
a. realizowanie zadań miasta z zakresu przepisów dotyczących ochrony środowiska i  ochrony przyrody oraz wykonywania kontroli, w tym zakresie;
b. gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
c. prowadzenie postępowania w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć;
d. realizowanie zadań miasta, wynikających z przepisów prawa wodnego;
e. opiniowanie wniosków o udzielenie koncesji na pozyskiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz zatwierdzanie projektu prac geologicznych;
f. prowadzenie ewidencji i postępowań administracyjnych w sprawie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;
g. prowadzenie postępowań w zakresie wydawania przedsiębiorcom zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
h. prowadzenie sprawozdawczości z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z przygotowaniem aglomeracji i ich aktualizacji dla potrzeb AKPOŚK;
i. prowadzenie spraw w zakresie sporządzania, raportowania planów i programów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
j. koordynowanie działań związanych z gospodarką niskoemisyjną na terenie miasta;
k. prowadzenie i aktualizowanie bazy wyrobów zawierających azbest na terenie miasta oraz spraw związanych z utylizacją azbestu przez mieszkańców miasta;
l. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla mieszkańców miasta, w tym: dofinansowanie do likwidacji ogrzewania węglowego, dofinansowanie do zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków;
m. realizowanie zadań miasta wynikających z przepisów o lasach;
n. administracja i utrzymanie form ochrony przyrody;
o. współpraca z podmiotami zewnętrznymi wykonującymi zadania z zakresu ochrony środowiska;

5) GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM:
a. gospodarowanie gruntami wchodzącymi w skład mienia komunalnego poprzez przygotowanie umów dzierżawy, użyczenia, użytkowania i najmu;
b. regulacja stanów prawnych nieruchomości;
c. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w  użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy miasta Wąbrzeźno;
d. aktualizacja opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości komunalnych;
e. przygotowywanie umów udostępnienia nieruchomości na cele realizacji urządzeń infrastruktury technicznej;
f. przygotowywanie dokumentacji do zawierania umów notarialnych dot. ustanowienia służebności przesyłu;
g. przygotowywanie wystąpień do wojewody o stwierdzeniu nabycia praw przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w stosunku do gruntów zajętych pod drogi komunalne;
h. przygotowanie propozycji wypłat odszkodowań za przejmowanie gruntów wydzielonych pod budowę ulic, chodników i parkingów;
i. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wystąpienia o wywłaszczenie nieruchomości;
j. występowanie z wnioskami o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów związanych z nabyciem prawa do nieruchomości;
k. tworzenie i aktualizacja gminnego zasobu nieruchomości stanowiącego własność gminy lub oddanych w wieczyste użytkowanie;
l. tworzenie planów wykorzystywania gminnego zasobu nieruchomości;
m. typowanie gruntów na potrzeby ogrodów działkowych;
n. rekultywacja i meliorowanie gruntów przeznaczonych na ogrody działkowe;
o. doprowadzanie infrastruktury do ogrodów działkowych;
p. przygotowanie opinii dot. spraw rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych  lub zdegradowanych.

6) NABYWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI:
a. przygotowanie wycen działek przeznaczonych na budowę domów lub budynków, nabywanych lub otrzymywanych w użytkowanie wieczyste przez osoby fizyczne w  zamian za przeniesienie własności nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne;
b. załatwienie z urzędu spraw związanych z nabywaniem działek przez osoby uprawnione, które były właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na obszarach, na których realizowane ma być budownictwo rodzinne;
c. przygotowanie projektów oświadczeń o wykonaniu lub odstąpieniu od prawa pierwokupu nieruchomości;
d. przygotowanie materiałów i wniosków dot. spraw komunalizacji mienia ogólnonarodowego;
e. przygotowanie materiałów i wniosków związanych z zasiedzeniem nieruchomości;
f. przygotowywanie projektów umów o ustanowieniu, zakresie i warunkach użytkowania oraz orzekanie o wygaśnięciu tego prawa;
g. typowanie komunalnych nieruchomości lokalowych i gruntowych do sprzedaży w  drodze bezprzetargowej;
h. podejmowanie czynności dla ustalenia cen gruntów, budynków, lokali i urządzeń zarówno zbywanych, nabywanych, jak i zamienianych;
i. określenie i przekazywanie udziału we współużytkowaniu wieczystym i własności gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych;
j. przygotowanie materiałów do bezprzetargowej sprzedaży części nieruchomości komunalnych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
k. typowanie nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu;
l. przygotowywanie uchwał i materiałów w sprawie zwolnienia na zbycie nieruchomości komunalnych w drodze przetargu;
m. przeprowadzanie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu;
n. przygotowywanie dokumentów niezbędnych przy zamianach nieruchomości;
o. przygotowywanie projektów decyzji o przekazaniu w zarząd gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazaniu nieruchomości między tymi jednostkami bądź umów o nabyciu nieruchomości;
p. wystawianie faktur za sprzedaż i zamianę nieruchomości;

7) POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH
a. stała współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz z innymi organami administracji w zakresie przygotowywania projektu Programów współfinansowanych przez te organy;
b. stała współpraca z ekspertami ds. przygotowania programów i projektów;
c. prowadzenie spraw związanych z partycypacją społeczną i procesem konsultowania projektów programów z mieszkańcami;
d. przygotowywanie materiałów i informacji niezbędnych do przygotowania projektów i programów i ich realizacja;
e. inicjowanie i współuczestniczenie w opracowywaniu projektów i planów związanych z rozwojem miasta;
f. poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania miejskich zadań inwestycyjnych;
g. gromadzenie danych na temat istniejących możliwości pozyskiwania środków, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
h. opracowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych;
i. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych;
j. sporządzanie wniosków o płatność i harmonogramów z realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
k. realizowanie projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w zakresie zleconym przez Burmistrza;
l. stała współpraca z opiekunami, koordynatorami, osobami odpowiedzialnymi za finansowo-księgowe rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
m. współpraca z osobami odpowiedzialnymi za procedury udzielania zamówień publicznych z udziałem środków zewnętrznych;
n. prowadzenie szczegółowej dokumentacji z przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
o. poszukiwaniem sposobów rozwoju jednostek samorządowych pod kątem istniejących możliwości ich zewnętrznego finansowania;
p. współpraca z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim oraz właściwymi ministerstwami w zakresie wdrażania polityki regionalnej;
q. monitoring i aktualizacja: Strategii Rozwoju Miasta, Strategii ORSG Powiatu, Programu Rewitalizacji Miasta.

8) DZIERŻAWA I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE:
a. kontrola jednostek i podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych i prawnych dot. prawidłowego korzystania z powierzonego mienia komunalnego;
b. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność miasta;
c. przygotowanie aktualizacji opłat rocznych za grunty gminne pozostające w  wieczystym użytkowaniu;
d. proponowanie zastosowania obniżek ceny sprzedaży obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz opłat za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych tymi obiektami;
e. przygotowanie zmian opłat rocznych za zarząd i użytkowanie nieruchomości komunalnych;
f. naliczanie podwyższonych opłat rocznych za niewykorzystanie gruntu zgodnie z  przeznaczeniem;
g. przygotowanie decyzji o przekazywaniu gruntów w zarząd, użytkowanie wieczyste posiadaczom, którzy nie legitymują się dokumentami o przekazanie gruntów wydanymi w formie przewidzianej prawem i nie wystąpili do dnia 5 grudnia 1990 r. o uregulowanie stanu prawnego;
h. przygotowywanie projektów umów sprzedaży lub oddania gruntu w wieczyste użytkowanie;
i. przygotowywanie projektów umów dot. zmian wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności budynku oraz współużytkowaniu lub współwłasności gruntu;
j. przygotowywanie projektów decyzji o rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego i zarządzanie odebrania gruntów stosownie do art. 240 KC;
k. przygotowywanie roszczeń odszkodowawczych od osób, którym przysługiwało prawo rzeczowe na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste;
l. przygotowywanie dokumentów do ujawniania prawa własności w księdze wieczystej;
m. przygotowywanie wystąpień dotyczących przeniesienia własności nieruchomości na rzecz gminy w związku z niezachowaniem terminu wybudowania budynku mieszkalnego na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie;
n. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;
o. przygotowywanie decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i garażami;

9) PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI:
a. prowadzenie postępowania i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji związanych z podziałami nieruchomości;
b. prowadzenie postępowania i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;
c. przygotowanie projektów uchwał i decyzji związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych;

10) NALICZANIE OPŁAT ADIACENCKICH:
a. typowanie nieruchomości do obciążenia opłatami adiacenckimi i prowadzenie postępowania;
b. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości opłat adiacenckich;
c. przygotowywanie projektów decyzji o naliczeniu opłat adiacenckich;
d. przygotowywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego związanej z odwołaniami od decyzji Burmistrza;

11) NAZEWNICTWO PLACÓW I ULIC:
a. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadawania nazw ulicom i placom;
b. nadawanie i dokonywanie zmian numerów porządkowych nieruchomości;
c. prowadzenie rejestru nazw ulic i placów;
d. przygotowywanie informacji w sprawie nazewnictwa ulic i numeracji przekazywanej dla WUS, Głównego Geodety Kraju.

12) ROLNICTWO:
a. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa na terenie miasta przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych, Skarbu Państwa, Wojewódzkim i Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Kujawsko – Pomorską Izbą Rolniczą.

2. Wydział przy oznakowaniu spraw używa symbolu IG.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>