Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Nazwa: Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Symbol wydziału: GK
Telefon: (56) 688-45-03, 23, 45

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Telefon Pokój E-mail
Marzanna Wiśniewska Kierownik Wydziału (56) 688-45-03 13 wisniewska[at]wabrzezno[dot]com
Ewa Ramlau-Mitura Zastępca Kierownika Wydziału (56) 688-45-03 13 mitura[at]wabrzezno[dot]com
Barbara Piela-Urbańska Inspektor (56) 688-45-23 13 gka[at]wabrzezno[dot]com
Sandra Fidler Inspektor (56) 688-45-23 13 fidler[at]wabrzezno[dot]com
Bożena Przytulska Referent (56) 688-45-23 13 przytulska[at]wabrzezno[dot]com
Małgorzata Rumińska Inspektor (56) 688-45-45 12 ruminska[at]wabrzezno[dot]com

Zadania:
I. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej należy:

1) GODPODARKA  MIESZKANIOWA
a. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
b. sporządzanie listy wynajmu lokali mieszkalnych, socjalnych oraz listy zamian z urzędu w oparciu o postanowienia Społecznej Komisji Mieszkaniowej;
c. wskazywanie osób uprawnionych do zawarcia umowy wynajmu lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobach komunalnych;
d. rozstrzygnięcie spornych spraw dotyczących prawa najmu lokalu;
e. wyrażanie zgody na podnajem lokali;
f. uregulowanie uprawnień do lokalu mieszkalnego osób pozostałych w nim po śmierci najemcy;
g. załatwienie spraw dotyczących zamiany lokali;
h. zabezpieczenie lokali socjalnych dla przeprowadzenia eksmisji orzeczonych przez sąd oraz prowadzenie spraw dotyczących odszkodowań z tym związanych;
i. opracowanie wniosków w sprawie podwyższenia stawek czynszu; udzielanie informacji w sprawie wysokości stawek czynszu oraz wyjaśnianie sposobu naliczania czynszów za lokale mieszkalne i socjalne w oparciu o wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych;
j. prowadzenie rejestru budynków stanowiących własność miasta oraz będących w zarządzie;
k. nadzór nad działalnością Regionalnego Wąbrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w tym uczestnictwo w pracach rady nadzorczej RWTBS;
l. reprezentowanie udziału we wspólnotach mieszkaniowych;
m. prowadzenie rejestru osób zainteresowanych zamianą lokali;
n. prowadzenie rejestru wniosków przydziału lokali;
o. prowadzenie spraw dotyczących programu „Dłużnik”;
p. prowadzenie rejestru faktur dotyczących zasobu mieszkaniowego gminy;
q. współpraca ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych w celu przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi oraz wybór wykonawcy, przygotowanie umów a także nadzór nad jakością wykonywanych usług w tym zakresie;
r. prowadzenie spraw związanych z umorzeniami zaległości czynszowych;
s. przygotowywanie i monitorowanie realizacji wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
t. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

2) GOSPODARKA KOMUNALNA
a. przeprowadzanie inwentaryzacji budynków w mieście;
b. przygotowywanie dokumentacji oraz koordynacja działań w zakresie urządzania placów zabaw;
c. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie gospodarki komunalnej;
d. prowadzenie całokształtu spraw związanych z wodami opadowymi;
e. prowadzenie spraw związanych z fontanną pływającą na jeziorze Zamkowym;
f. uczestnictwo w pracach rady nadzorczej MZECWiK Sp z o. o.,
g. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem służb miejskich zwłaszcza w warunkach nadzwyczajnych tj. klęsk żywiołowych i awarii technicznych wymagających współdziałania wielu różnych jednostek;
h. przygotowywanie, rozprowadzanie obwieszczeń o deratyzacji oraz nadzór nad jej przeprowadzeniem na terenie miasta;
i. dbałość o estetykę obiektów małej architektury (kosze, ławki, fontanna i itp.).

3) UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI/ODBIÓR ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
a. zapewnienie czystości i porządku w mieście oraz nadzorowanie oczyszczania miasta zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
b. opracowywanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno;
c. współpraca ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych na organizowanie wyboru wykonawcy na oczyszczanie miasta zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
d. przygotowywanie umów na letnie i zimowe oczyszczanie miasta i ich kontrola;
e. realizacja, prowadzenie, koordynowanie spraw w zakresie targowiska miejskiego oraz kontrola jego utrzymania;
f. przygotowywanie i zawieranie umów z PGW Wody Polskie dotyczących utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli’
g. realizacja, prowadzenie, koordynowanie, kontrola spraw związanych z  szaletem miejskim;
h. realizacja zadań związanych z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.;
i. wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
j. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych;
k. wydawanie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
l. rejestracja i weryfikacja składanych przez właścicieli deklaracji na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
m. monitoring urodzeń, zgonów, meldunków i zmian właścicieli nieruchomości, z których dokonywany jest odbiór odpadów komunalnych;
n. bieżąca analiza systemu gospodarowania odpadami;
o. kontrola realizacji umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów;
p. zbieranie i weryfikacja danych przekazywanych przez przedsiębiorców w sprawozdaniach dotyczących zbierania i zagospodarowania odpadów;
q. przygotowywanie sprawozdań związanych z gospodarowaniem odpadami;
r. prowadzenie postępowań w przypadku braku złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami;
s. prowadzenie bazy danych nieruchomości, z których odbierane są odpady komunalne;
t. przygotowywanie umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
u. współpraca ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych w celu przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
v. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie utrzymania i porządku i czystości na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno;
w. likwidacja dzikich wysypisk śmieci;

4) UTRZYMANIE ZIELENI ,WYCINKA DRZEW
a. zapewnienie właściwego stanu zieleni miejskiej w tym: przycinanie drzew i krzewów oraz ich nasadzanie;
b. wydawanie decyzji administracyjnych na wycinkę drzew i krzewów oraz ustalanie opłat;
c. współpraca ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych w celu przygotowania postępowania na wybór wykonawcy utrzymania terenów zielonych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz przygotowanie umów w tym zakresie;
d. nadzór nad wykonaniem usług z zakresu utrzymania zieleni;
e. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie utrzymania zieleni na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno;
f. współpraca z ornitologiem w zakresie ekspertyz;
g. uzyskiwanie zezwoleń od regionalnego dyrektora ochrony środowiska na płoszenie gawronów i ich realizacja;
h. pozyskiwanie środków z WFOŚiGW na powiększeni zieleni miejskiej

5) GROBY I CMENTARZE
a. realizacja zadań związanych z zakładaniem, rozszerzaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi oraz zamknięciem cmentarzy, współpraca z administratorem cmentarzy;
b. przygotowywanie projektów decyzji dotyczących zakładania i rozszerzania cmentarzy komunalnych;
c. przygotowywanie projektów decyzji o zamknięciu cmentarzy;
d. przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarnego na inny;
e. organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci;
f. organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami zmarłych, których Gmina przejęła majątek.

6) OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
a. zawieranie umów na utylizację padłych zwierząt,
b. przygotowywanie i realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno;
c. zawieranie umowy ze schroniskiem w sprawie zasad przyjmowania zwierząt z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno;
d. przygotowywanie i prowadzenie rejestru psów uznanych za rasy niebezpieczne;
e. wydawanie decyzji zezwalających na posiadanie psa rasy uznanej za niebezpieczną;
f. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie opieki nad zwierzętami.

7) ZARZĄDZANIE DROGRAMI
a. umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów;
b. nadzór nad prawidłowym oznakowaniem pionowym i poziomym dróg miejskich, dokonywanie uzupełnień i wymiana oznakowania;
c. współpraca ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych w celu przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej związanej z ewidencją dróg miejskich, stałą organizacją ruchu, remontem nawierzchni dróg i chodników;
d. dokonywanie okresowych przeglądów dróg, chodników, ścieżek pieszo-rowerowych oraz zlecanie ich napraw;
e. załatwianie wszystkich spraw związanych z zajęciem pasa drogowego pod roboty drogowe zgodnie z ustawą o drogach publicznych tzn.:
◦ wydawanie decyzji na roboty drogowe, umieszczanie urządzeń,
◦ wydawanie opinii,
◦ wydawanie uzgodnień – decyzji lokalizacyjnych,
◦ naliczanie opłat,
◦ dokonywanie odbioru robót,
◦ ewidencja dróg gminnych – program EWIDR,
◦ ewidencja decyzji naliczających opłaty za zajęcie pasa drogowego,
f. przyjmowanie wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego pod reklamy, naliczanie opłat;
g. prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją pasa drogowego;
h. prowadzenie spraw związanych ze stałymi i czasowymi zmianami organizacji ruchu;
i. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie zarządzania drogami na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno;
j. uzgodnienie dokumentacji technicznych oraz uczestniczenie w Zespole  Opiniowania Dokumentacji Technicznej.

8) STREFA PŁTNEGO PARKOWANIA
a. obsługa strefy płatnego parkowania:
◦ rozpatrywanie złożonych reklamacji,
◦ współpraca z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym w sprawie naliczania opłat  dodatkowych,
◦ przyjmowanie dokumentacji z Biura Strefy Płatnego Parkowania,
◦ monitorowanie prawidłowości oznakowania SPP;
b. współpraca ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych w celu przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej związanej z obsługą strefy płatnego parkowania;
c. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie  funkcjonowania SPP.

9) KOMUNIKACJA MIEJSKA
a. weryfikacja rozkładu jazdy autobusów  PKS-PKP;
b. zapewnienie właściwego funkcjonowania przejazdu osób na trasie PKS-PKP;
c. wydawanie uzgodnień na korzystanie z przystanków.

10) OŚWIETLENIE DROGOWE
a. prowadzenie spraw związanych z oświetleniem na terenie miasta;
b. bieżące przeglądy stanu technicznego słupów oświetleniowych;
c. współpraca z Grupa Zakupową w celu przygotowania pełnej dokumentacji przetargowej związanej z konserwacją oświetlenia drogowego;
d. współpraca ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych i programów europejskich w celu przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej związanej z dostawą energii elektrycznej do lokali i obiektów jednostek administracyjnych i na potrzeby oświetlenia drogowego;
e. zgłaszanie awarii, bieżący monitoring sprawności oświetlenia.

11) DZIAŁALNOŚĆ OSP
a. udzielanie pomocy organizacyjnej w zakresie działalności ogniwa miejskiego OSP;
b. kompensowanie kosztów udziału członków OSP w działaniach ratowniczych oraz szkoleniu pożarowym,
c. prowadzenie ewidencji terenowych i zakładowych ochotniczych straży pożarnych;
d. zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym środków technicznych, pomieszczeń i innych przedmiotów do zwalczania pożarów oraz opracowywanie miejskich programów ochrony przeciwpożarowej;
e. prowadzanie spraw związanych z powoływaniem, odwoływaniem oraz działalnością miejskiego Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej;
f. prowadzenie spraw związanych z nadzorem i ochroną przeciwpożarową w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych;
g. prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej w ramach zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
h. prowadzenie spraw koordynacji prac innych stanowisk pracy i jednostek urzędu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

2. Wydział przy oznakowaniu spraw używa symbolu GK.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>