Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-12-13 15:19:30 Projekt nr 21.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
2 2018-12-13 15:17:42 Projekt nr 20.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
3 2018-12-13 15:16:19 Projekt nr 19.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 Szczegóły
4 2018-12-13 15:14:43 Projekt nr 18.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Szczegóły
5 2018-12-13 15:13:12 Projekt nr 17 .2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Szczegóły
6 2018-12-13 15:11:13 Projekt nr 16 .2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 Szczegóły
7 2018-12-13 15:09:24 Projekt nr 15 .2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Szczegóły
8 2018-12-13 15:07:34 Projekt nr 14.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Okrężnej Szczegóły
9 2018-12-13 15:05:20 Projekt nr 13.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Szczegóły
10 2018-12-12 09:30:05 Uchwała Nr 5/P/2018 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
« 1 2 3 4 88 89 90 »