Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Inwestycji Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

Nazwa: Wydział Inwestycji Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego
Symbol wydziału: IG
Telefon: (56) 688-45-27, 28

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Telefon Pokój E-mail
Grzegorz Dedeński Kierownik Wydziału (56) 688-45-27 2 dedenski@wabrzezno.com
Joanna Garczyńska Zastępca Kierownika Wydziału (56) 688-45-28 2A gg@wabrzezno.com
Monika Lubera Inspektor (56) 688-45-27 2 inwestycje@wabrzezno.com
Aleksandra Kaczmarczyk Podinspektor (56) 688-45-27 2 srodowisko@wabrzezno.com
Dagmara Woronko Inspektor (56) 688-45-28  2A woronko@wabrzezno.com
 Izabela Jasińska Inspektor  (56) 688-45-28 2A  jasinska@wabrzezno.com

Zadania:

1. Do zakresu działania Wydziału Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego należą sprawy:

1) MIEJSCOWY PLAN ZAGODPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

a. prowadzenie procedur planistycznych dotyczących zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

b. przygotowanie projektów uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

c. wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prowadzenie ich rejestru;

d. wydawanie wypisów, wyrysów i zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie ich rejestru;

e. bieżące informowanie interesantów o przeznaczeniu poszczególnych nieruchomości zgodnie z treścią obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

f. nadzór nad realizacją ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

g. wydawanie opinii w przedmiocie zgodności wnioskowanego podziału nieruchomości z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

h. prowadzenie procedur dotyczących roszczeń odszkodowawczych w związku z uchwaleniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

i. prowadzenie rejestru obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

j. prowadzenie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;

k. udzielanie wyjaśnień, sporządzanie zestawień statystycznych, wydawanie interpretacji i opinii dotyczących obwiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

l. analizowanie złożonych wniosków w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

m. konsultacja międzywydziałowa w powyższym zakresie oraz współpraca z  wszelkimi jednostkami planowania przestrzennego;

n. prowadzenie wszelkich innych czynności wynikających z ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych;

2) OCHRONA ZABYTKÓW

a. wyjaśnienia, opinie, interpretacje dotyczące zagadnień z zakresu ochrony zabytków;

b. przygotowywanie programów opieki nad zabytkami;

c. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków i udzielanie informacji o zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;

d. współdziałanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków;

e. prowadzenie wszelkich innych czynności wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3) INWESTYCJE

a. prognozowanie, programowanie i planowanie miejskich przedsięwzięć inwestycyjnych;

b. przygotowywanie inwestycji pod względem projektowo-technicznym i formalno-prawnym, w tym zlecanie opracowań projektowych i założeń techniczno-ekonomicznych;

c. sporządzanie umów inwestycyjnych;

d. realizowanie inwestycji miejskich oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz kontroli i oceny wykonywanych robót;

e. weryfikacja merytoryczna wniosków inwestycyjnych złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz wykonywanie i kontrola zadań przyjętych do realizacji;

f. przygotowywanie informacji merytorycznych do odpowiedzi na zapytania, wnioski i interpelacje Radnych oraz interwencje mieszkańców dotyczących realizacji inwestycji;

g. współpraca w wykonywaniu zadań inwestycyjnych dotyczących budowy urządzeń infrastruktury technicznej, których realizowanie wynika z umów o współfinansowaniu zadania przez różne podmioty;

h. koordynowanie planów inwestycyjnych spółek miejskich w zakresie spójności z  planami inwestycyjnymi miasta;

i. realizowanie spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem środków finansowych dotyczących inwestycji miejskich oraz prowadzeniem dokumentacji każdego zadania inwestycyjnego;

j. planowanie i przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych przedsięwzięć;

k. prowadzenie w uzgodnieniu ze skarbnikiem miasta dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej realizowanych inwestycji, a w szczególności przygotowywanie umów oraz aneksów do umów; przygotowywanie prognozy wydatków na rok bieżący i następny;

l. współdziałanie z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych oraz Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji, w przypadku realizacji wspólnych lub/i towarzyszących inwestycji;

m. współpraca z Urzędem Marszałkowskim w  Toruniu w zakresie dotyczącym kompletowania oraz przygotowania dokumentacji dotyczącej projektów dofinansowanych z funduszy europejskich z uwzględnieniem ustaleń, wynikających z umowy danego projektu;

n. przeprowadzanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych objętych gwarancją na roboty budowlane (nowo wybudowanych) stanowiących własność gminy, a nie przekazanych do zarządzania innym jednostkom organizacyjnym oraz prowadzenie księgi obiektu budowlanego;

o. prowadzenie Punktu Obsługi Inwestora.

4) OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

a. realizowanie zadań miasta z zakresu przepisów dotyczących ochrony środowiska i  ochrony przyrody oraz wykonywania kontroli, w tym zakresie;

b. gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;

c. prowadzenie postępowania w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć;

d. realizowanie zadań miasta, wynikających z przepisów prawa wodnego;

e. opiniowanie wniosków o udzielenie koncesji na pozyskiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz zatwierdzanie projektu prac geologicznych;

f. prowadzenie ewidencji i postępowań administracyjnych w sprawie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków;

g. prowadzenie postępowań w zakresie wydawania przedsiębiorcom zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

h. prowadzenie sprawozdawczości z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z przygotowaniem aglomeracji i ich aktualizacji dla potrzeb AKPOŚK;

i. prowadzenie spraw w zakresie sporządzania, raportowania planów i programów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

j. koordynowanie działań związanych z gospodarką niskoemisyjną na terenie miasta;

k. prowadzenie i aktualizowanie bazy wyrobów zawierających azbest na terenie miasta oraz spraw związanych z utylizacją azbestu przez mieszkańców miasta;

l. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla mieszkańców miasta, w tym: dofinansowanie do likwidacji ogrzewania węglowego, dofinansowanie do zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków;

m. realizowanie zadań miasta wynikających z przepisów o lasach;

n. administracja i utrzymanie form ochrony przyrody;

o. współpraca z podmiotami zewnętrznymi wykonującymi zadania z zakresu ochrony środowiska;

5) GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM

a. gospodarowanie gruntami wchodzącymi w skład mienia komunalnego poprzez przygotowanie umów dzierżawy, użyczenia, użytkowania i najmu;

b. regulacja stanów prawnych nieruchomości;

c. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w  użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy miasta Wąbrzeźno;

d. aktualizacja opłat rocznych za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości komunalnych;

e. przygotowywanie umów udostępnienia nieruchomości na cele realizacji urządzeń infrastruktury technicznej;

f. przygotowywanie dokumentacji do zawierania umów notarialnych dot. ustanowienia służebności przesyłu;

g. przygotowywanie wystąpień do wojewody o stwierdzeniu nabycia praw przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w stosunku do gruntów zajętych pod drogi komunalne;

h. przygotowanie propozycji wypłat odszkodowań za przejmowanie gruntów wydzielonych pod budowę ulic, chodników i parkingów;

i. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wystąpienia o wywłaszczenie nieruchomości;

j. występowanie z wnioskami o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów związanych z nabyciem prawa do nieruchomości;

k. tworzenie i aktualizacja gminnego zasobu nieruchomości stanowiącego własność gminy lub oddanych w wieczyste użytkowanie;

l. tworzenie planów wykorzystywania gminnego zasobu nieruchomości;

m. typowanie gruntów na potrzeby ogrodów działkowych;

n. rekultywacja i meliorowanie gruntów przeznaczonych na ogrody działkowe;

o. doprowadzanie infrastruktury do ogrodów działkowych;

p. przygotowanie opinii dot. spraw rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych  lub zdegradowanych.

6) NABYWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

a. przygotowanie wycen działek przeznaczonych na budowę domów lub budynków, nabywanych lub otrzymywanych w użytkowanie wieczyste przez osoby fizyczne w  zamian za przeniesienie własności nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne;

b. załatwienie z urzędu spraw związanych z nabywaniem działek przez osoby uprawnione, które były właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na obszarach, na których realizowane ma być budownictwo rodzinne;

c. przygotowanie projektów oświadczeń o wykonaniu lub odstąpieniu od prawa pierwokupu nieruchomości;

d. przygotowanie materiałów i wniosków dot. spraw komunalizacji mienia ogólnonarodowego;

e. przygotowanie materiałów i wniosków związanych z zasiedzeniem nieruchomości;

f. przygotowywanie projektów umów o ustanowieniu, zakresie i warunkach użytkowania oraz orzekanie o wygaśnięciu tego prawa;

g. typowanie komunalnych nieruchomości lokalowych i gruntowych do sprzedaży w  drodze bezprzetargowej;

h. podejmowanie czynności dla ustalenia cen gruntów, budynków, lokali i urządzeń zarówno zbywanych, nabywanych, jak i zamienianych;

i. określenie i przekazywanie własności gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych;

j. przygotowanie materiałów do bezprzetargowej sprzedaży części nieruchomości komunalnych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;

k. typowanie nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu;

l. przygotowywanie materiałów w sprawie zwolnienia na zbycie nieruchomości komunalnych w drodze przetargu;

m. przeprowadzanie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu;

n. przygotowywanie dokumentów niezbędnych przy zamianach nieruchomości;

o. przygotowywanie projektów decyzji o przekazaniu w zarząd gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazaniu nieruchomości między tymi jednostkami bądź umów o nabyciu nieruchomości;

7) POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

 1. stała współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz z innymi organami administracji w zakresie przygotowywania projektu Programów współfinansowanych przez te organy;
 2. stała współpraca z ekspertami ds. przygotowania programów i projektów;
 3. prowadzenie spraw związanych z partycypacją społeczną i procesem konsultowania projektów programów z mieszkańcami;
 4. przygotowywanie materiałów i informacji niezbędnych do przygotowania projektów i programów i ich realizacja;
 5. inicjowanie i współuczestniczenie w opracowywaniu projektów i planów związanych z rozwojem miasta;
 6.   poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania miejskich zadań inwestycyjnych;
 7. gromadzenie danych na temat istniejących możliwości pozyskiwania środków, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
 8. opracowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych;
 9.    przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych;
 10.   sporządzanie wniosków o płatność i harmonogramów z realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
 11. realizowanie projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w zakresie zleconym przez Burmistrza;
 12.   stała współpraca z opiekunami, koordynatorami, osobami odpowiedzialnymi za finansowo-księgowe rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
 13. prowadzenie szczegółowej dokumentacji z przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
 14. poszukiwaniem sposobów rozwoju jednostek samorządowych pod kątem istniejących możliwości ich zewnętrznego finansowania;
 15. współpraca z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim oraz właściwymi ministerstwami w zakresie wdrażania polityki regionalnej;
 16. monitoring i aktualizacja dokumentów strategicznych.

8) DZIERŻAWA I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

a. kontrola jednostek i podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych i prawnych dot. prawidłowego korzystania z powierzonego mienia komunalnego;

b. przygotowanie aktualizacji opłat rocznych za grunty gminne pozostające w  wieczystym użytkowaniu;

c. proponowanie zastosowania obniżek ceny sprzedaży obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz opłat za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych tymi obiektami;

d. przygotowanie zmian opłat rocznych za zarząd i użytkowanie nieruchomości komunalnych;

e. naliczanie podwyższonych opłat rocznych za niewykorzystanie gruntu zgodnie z  przeznaczeniem;

f. przygotowanie decyzji o przekazywaniu gruntów w zarząd, użytkowanie wieczyste posiadaczom, którzy nie legitymują się dokumentami o przekazanie gruntów wydanymi w formie przewidzianej prawem i nie wystąpili do dnia 5 grudnia 1990 r. o uregulowanie stanu prawnego;

g. przygotowywanie projektów umów sprzedaży lub oddania gruntu w wieczyste użytkowanie;

h. przygotowywanie projektów umów dot. zmian wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności budynku oraz współużytkowaniu lub współwłasności gruntu;

i. przygotowywanie projektów decyzji o rozwiązaniu umowy użytkowania wieczystego i zarządzanie odebrania gruntów stosownie do art. 240 KC;

j. przygotowywanie roszczeń odszkodowawczych od osób, którym przysługiwało prawo rzeczowe na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste;

k. przygotowywanie dokumentów do ujawniania prawa własności w księdze wieczystej;

l. przygotowywanie wystąpień dotyczących przeniesienia własności nieruchomości na rzecz gminy w związku z niezachowaniem terminu wybudowania budynku mieszkalnego na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie;

m. przygotowywanie decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości zabudowanych i garaży;

n. prowadzenie postępowania i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji związanych z podziałami nieruchomości;

o. prowadzenie postępowania i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji związanych z rozgraniczaniem nieruchomości;

p. przygotowanie projektów uchwał i decyzji związanych ze scaleniem i podziałem nieruchomości na działki budowlane oraz kosztów i opłat z tym związanych;

9) NALICZANIE OPŁAT ADIACENCKICH

a. typowanie nieruchomości do obciążenia opłatami adiacenckimi i prowadzenie postępowania;

b. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości opłat adiacenckich;

c. przygotowywanie projektów decyzji o naliczeniu opłat adiacenckich;

d. przygotowywanie dokumentacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego związanej z odwołaniami od decyzji Burmistrza;

10) NAZEWNICTWO PLACÓW I ULIC

a. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadawania nazw ulicom i placom;

b. nadawanie i dokonywanie zmian numerów porządkowych nieruchomości;

c. prowadzenie rejestru nazw ulic i placów;

d. przygotowywanie informacji w sprawie nazewnictwa ulic i numeracji przekazywanej dla WUS, Głównego Geodety Kraju.

11) ROLNICTWO

a. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa na terenie miasta przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych, Skarbu Państwa, Wojewódzkim i Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Kujawsko – Pomorską Izbą Rolniczą.

2. Wydział przy oznakowaniu spraw używa symbolu IG.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego