Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WNIOSKI I DRUKI

Urząd Stanu Cywilnego

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa / Gospodarka Odpadami

Ewidencja ludności

Działalność gospodarcza i alkohole

Geodezja, budownictwo i inwestycje / Ochrona Środowiska

Gospodarka Finansowa

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, współpracy zagranicznej i promocji

Honorowy Patronat Burmistrza Wąbrzeźna

Statuetki Burmistrza Wąbrzeźna

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół 

 

Urząd Stanu Cywilnego

Pełnomocnictwo - odpis aktu stanu cywilnego (DOC / PDF)

Pełnomocnictwo - transkrypcja, uzupełnienie, sprostowanie, zarejestrowanie aktu (DOC / PDF)

Wniosek o nadanie medali za 50-lecie pożycia małżeńskiego (DOC / PDF)

Wniosek o sprostowanie aktu (DOC / PDF)

Wniosek o transkrypcję aktu zagranicznego (DOC / PDF)

Wniosek o uzupełnienie aktu (DOC / PDF)

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska (DOC / PDF)

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (DOC / PDF)

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka (DOC / PDF)

Wniosek o wpisanie wzmianki o rozwodzie z terenu UE (DOC / PDF)

Wniosek o wpisanie wzmianki o rozwodzie spoza UE (DOC / PDF)

Wniosek o wydanie formularza wielojęzycznego (tłumaczenie pomocnicze) (DOC / PDF)

Wniosek o zarejestrowanie urodzenia, małżeństwa, zgonu, które nastąpiły poza granicami RP (DOC / PDF)

Wniosek o wydanie zaświadczenie o stanie cywilnym (PDF)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - USC (PDF)

 

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa / Gospodarka Odpadami

Wniosek o wydanie zgody na nowy zjazd z drogi lub przebudowę (DOC/PDF)

Wniosek o wykup lokalu (DOC/PDF)

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - druk elektroniczny (XLS)

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (DOC)

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym (DOC / PDF)

Tabela punktów określających lokal (DOC / PDF)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (PDF)

Pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracji oraz podejmowania wszelkich czynności w sprawie pozyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (DOC / PDF)

Oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DOC / PDF)

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym (DOC / PDF)

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (DOC / PDF)

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (DOC / PDF)

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną (DOC / PDF)

Wniosek o przejazd pojazdu nienormatywnego (DOC)

 

Ewidencja ludności

Informacja dotycząca wypełnienia wniosku o dowód osobisty (PDF)

Przykłady prawidłowych zdjęć do dowodu osobistego (PDF)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (PDF)

Pełnomocnictwo do zameldowania / wymeldowania (DOC / PDF)

Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały (PDF)

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy (PDF)

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego (PDF)

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego (PDF)

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (PDF)

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (PDF)

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców,  oraz rejestru PESEL (PDF)

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym (PDF)

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych (PDF)

Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświadczenia o zameldowaniu (DOC/PDF)

Wniosek o wydanie zaświadczenia (DOC/PDF)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych (DOC/PDF)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu (DOC/PDF)

 

Działalność gospodarcza i alkohole

Formularze CEIDG

(PDFOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023 - wersja do druku.pdf)

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych (DOC/PDF)

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (detal, gastronomia) (DOC/PDF)

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (CATERING (PDFWNIOSEK WZÓR 2024- Kateringowe.pdf/RTFWNIOSEK WZÓR 2024- Kateringowe.rtf)

Pełnomocnictwo (DOC/PDF)

Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (DOC/PDF)

Wniosek o zmianę decyzji na wniosek przedsiębiorcy (DOC/PDF)

 

Geodezja, budownictwo i inwestycje / Ochrona Środowiska

Wniosek o dotację na likwidację azbestu ( DOC PDF )

Wniosek na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (DOC / PDF)

Wniosek o nadanie numeru porządkowego (DOC / PDF)

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (DOC / PDF)

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadz. działaln. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (PDF)

Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DOC / PDF)

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (DOC / PDF)

Wniosek o uzyskanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji i SSR (DOC / PDF)

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej ( DOC/PDF)

 

Gospodarka Finansowa

Wzory formularzy podatkowych można znaleźć na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Uchwała Nr LVII/357/23 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad  poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała Nr LVII/356/23 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr LIX/367/23 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (PDF)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (DOC / PDF)

PDFZawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego przez osobę fizyczną.pdf
RTFZawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego przez osobę fizyczną.rtf
 

 

Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, współpracy zagranicznej i promocji

Małe granty - oferta (DOC / PDF) Małe granty - rozliczenie (DOC / PDF) Realizacja zadania publicznego - oferta (DOCPDF) Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznie (DOC) Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego (DOC / PDF) Korekta przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego (DOC) Korekta harmonogramu zadania publicznego (DOC)

 

Honorowy Patronat Burmistrza Wąbrzeźna

Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu (PDF


Statuetki Burmistrza Wąbrzeźna

Wniosek o przyznanie statuetki Burmistrza Wąbrzeźna (DOC / PDF)

Regulamin przyznawania statuetek Burmistrza Wąbrzeźna (PDF)

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dla przedsiębiorców, którzy będą składać wnioski o zwrot kosztów kształcenie młodocianego pracownika (PDF)

Instrukcja wypełniania formularza - pomoc de minimis (PDF)

Procedura dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (PDF)

Załącznik nr 1 - Zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego pracownika (PDF)

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna (PDF)

Załącznik nr 3- Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (PDF)

Załącznik nr 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (PDF)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o otrzymanej lub nieotrzymanej pomocy (PDF)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o poniesionych kosztach i otrzymanej refundacji na młodocianego, którego dotyczy wniosek (PDF)

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o statusie rzemieślnika (PDF)

Załącznik nr 8 - Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej (PDF)

 

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół

Treść procedury dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do szkół ( PDF )

Wniosek w sprawie dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola lub szkoły ( DOC / PDF )

Wniosek o zwrot kosztów przewozu (PDF)

Klauzula informacyjna - dowóz dzieci i młodzieży do szkół (PDF)

 

 Aby otworzyć plik PDF, potrzebny jest program Adobe Reader. Jeśli nie posiadasz go na swoim komputerze: Pobierz program Adobe Reader.

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego