Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://mst-wabrzezno.rbip.mojregion.info

Urząd Miasta Wąbrzeźno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletyn Informacji Publicznej miasta Wąbrzeźno.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-04.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-28.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Część zdjęć nie ma opisu alternatywnego, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, pliki zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu. Zaleca się skorzystanie z oprogramowania OCR (np. PDFy).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-15.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Stempska, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 566884506 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Wąbrzeźno

Wolności 18
87-200 Wąbrzeźno

Parking

 • Przy budynku, po prawej stronie (patrząc od ul. Wolności), znajdują się wydzielone miejsca parkingowe (w tym dla osób niepełnosprawnych).

Wejście do budynku

 • Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona. Budynek posiada dwa wejścia (A oraz B) od strony ul. Wolności. Przed drzwiami głównymi A (o szerokości 95cm), znajdują się 2 stopnie schodowe i podest. Przed drzwiami głównymi B (o szerokości 100cm) znajdują się 2 stopnie schodowe i podest oraz podjazd z poręczą dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

  Dostępne jest również wejście od strony parkingu znajdującego się na tyle budynku. Dostęp do parkingu wewnętrznego odbywa się przez bramę wjazdową.

Przestrzeń za wejściem

 • Urząd jest budynkiem jednopiętrowym, dostęp na wyższe kondygnacje i do piwnicy możliwy jest tylko schodami.

  Budynek nie posiada wind i podnośników.

  Przy wejściu A znajduje się przycisk na wygodnym do skorzystania poziomie przez osobę poruszającą się na wózku, który może zostać użyty w celu wezwania pomocy w załatwieniu spraw przez osobę niepełnosprawną.
  Na piętrze zainstalowana jest lupa umożliwiająca osobom słabowidzącym odczytanie tekstu.

  Urząd nie udostępnia możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

  Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku, jest ona odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej:
  Dorota Stempska - koordynator ds. dostępności
  Grzegorz Dedeński - członek Zespołu,
  Marcin Michałowski - członek Zespołu
  Łukasz Cieślak - członek Zespołu
  Anna Borowska - członek Zespołu
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego