Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KODEKS ETYCZNY RADNYCH

KODEKS ETYCZNY RADNYCH RADY MIASTA

WĄBRZEŹNO

 

Rada Miasta, mając na względzie dobro publiczne oraz interes wyborców przyjmuje do stosowania „Kodeks Etyczny Radnych Rady Miasta Wąbrzeźno”.

 Dokument ten potwierdza wolę radnych, aby swoją funkcję wypełniać etycznie i profesjonalnie.

 Celem niniejszego kodeksu jest określenie wartości i zasad zachowania radnych podczas pełnienia przez nich obowiązków oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od radnych Rady Miasta Wąbrzeźno.

 

Postanowienia wstępne

Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Wąbrzeźno.

2) Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Radnych Rady Miasta Wąbrzeźno.

3) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miasta Wąbrzeźno.

4) Radnych – należy przez to rozumieć Radnych Rady Miasta Wąbrzeźno.

 

Zasady postępowania

artykuł  1
1. Kodeks wyznacza zasady postępowania Radnych w związku z pełnieniem przez nich służby publicznej.

artykuł 2
1. Radny zobowiązany jest do budowania autorytetu samorządu lokalnego, do jego promocji i rozwoju. Szczególnie dba o budowanie społecznego zaufania, które jest nieodzownym warunkiem dobrego pełnienia społecznej misji.
2. Radni wykonując zadania publiczne, mają na względzie dobro wspólnoty samorządowej, interes mieszkańców Gminy oraz interes państwa.

Pełniąc powierzoną przez wyborców funkcję publiczną, Radni w szczególności powinni działać zgodnie z zasadami:
a) praworządności,
b) uczciwości i rzetelności,
c) bezstronności i bezinteresowności,
d) obiektywności,
e) odpowiedzialności,
f)  jawności działania,
g) dbałości o interes publiczny,
h) godnego zachowania,
i)  uprzejmości i życzliwości w kontaktach z wyborcami.

Wykonywanie funkcji radnego

artykuł 3
1. Radni pełnią funkcje publiczne w ramach prawa i działają zgodnie z prawem.
2. Radni respektują konstytucyjną zasadę podziału władzy. Nie ingerują w kompetencje organów wykonawczych Gminy.
3.  Radni przestrzegają zakazów i ograniczeń przewidzianych w przepisach szczególnych w związku z pełnieniem funkcji radnego.

artykuł 4
1. Radni zobowiązani są do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia funkcji.
2. Radni nie podejmują działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa i niniejszego kodeksu.
3. Wykonując zadania publiczne, Radni zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej. W sprawach majątkowych i finansowych winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.
4. Radni nie ujawniają informacji poufnych ani nie wykorzystują ich dla własnych korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu.

artykuł 5
Radni:
1. nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty. Dieta, zgodnie z ustawą, nie jest korzyścią a rekompensatą.
2. starają się nie dopuścić do powstania konfliktu interesów publicznego i prywatnego. Jeśli jednak taki konflikt powstanie, dbają o to, aby został rozstrzygnięty zgodnie z prawem.

artykuł 6
Radni:
1.  są odpowiedzialni przed mieszkańcami Gminy w zakresie sprawowanej funkcji publicznej,
2. nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji,
3. nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych i osobistych.

artykuł 7
Radni:
1. udzielają swoim wyborcom rzetelnych i wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych. Jedną z form przekazu tych informacji są bezpośrednie spotkania z mieszkańcami.
2. w kontaktach z obywatelami są uprzejmi, pomocni i życzliwi,
3. cechują się wysoką kulturą osobistą,
4. podnoszą swoje kwalifikacje związane z pełnioną funkcją, między innymi uczestnicząc (w miarę możliwości finansowych Gminy) w kursach i szkoleniach, dotyczących działania samorządu lokalnego.

Postanowienia końcowe

artykuł 8
Radny Rady Miasta Wąbrzeźno zobowiązany jest przestrzegać przepisów kodeksu i kierować się jego zasadami.

Wąbrzeźno, dn. 30 czerwca 2005 r.

Kategorie strony: Rada Miasta
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego