Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VIII Kadencja Rady Miasta lata 2018 - 2023

I Sesja Rady Miasta – 19 listopada 2018 r.

Raporty z głosowań:
1. Wybór Przewodniczącego Rady
2. Zmiana porządku obrad
3. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Wąbrzeźna


II Sesja Rady Miasta – 30 listopada 2018 r.

Raporty z głosowań:
1. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad II sesji Rady Miasta.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Wąbrzeźno.
3. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Wąbrzeźno.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miasta Wąbrzeźno.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Wąbrzeźno.-30.11.2018r
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Wąbrzeźno.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.
9. Głosowanie w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia jednego wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wąbrzeźno.
10. Głosowanie w sprawie złożonego wniosku dotyczącego ustalenia dwóch wiceprzewodniczących Rady Miasta Wąbrzeźno.
11. Zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady
12. Zamknięcie listy kandydatów na przewodniczących stałych komisji Rady Miasta.
13. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zgłoszona kandydatura Robert Żurawski
14. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zgłoszona kandydatura Sławomir Jabłoński
15. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Zgłoszona kandydatura Maciej Murawski
16. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Zgłoszona kandydatura Sebastian Isbrandt
17. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu Gospodarki Budownictwa i Inwestycji oraz Ochrony Środowiska. Zgłoszona kandydatura Mateusz Lewański
18. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu Gospodarki Budownictwa i Inwestycji oraz Ochrony Środowiska. Zgłoszona kandydatura Aleksander Czarnecki
19. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Sportu i Rekreacji. Zgłoszona kandydatura Małgorzata Biewald
20. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty Sportu i Rekreacji. Zgłoszona kandydatura Marcin Lewicki
21. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa. Zgłoszona kandydatura Iwona Ciesielska-Dąbrowska
22. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa. Zgłoszona kandydatura Beata Wiśniewska

III Sesja Rady Miasta – 05 grudnia 2018 r.

Raporty z głosowań:
1. Przyjęcie obrad III sesji
2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
5. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

 

IV Sesja Rady Miasta – 19 grudnia 2018 r.

Raporty z głosowań:
1. Przyjęcie obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2030
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2030
5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany mpzpm Wąbrzeźna dla obszaru przy ul. Okrężnej
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

 

V Sesja Rady Miasta – 30 stycznia 2019 r.

Raporty z głosowań:

1. Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad
2. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad
3. Głosowanie w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2030
4. Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu „Nasz Mały Świat”
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Wąbrzeźnie”
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej Koło Miejskie Polskiego Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Wąbrzeźnie.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za ich parkowanie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Jeziornej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta Wąbrzeźno na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miasta Wąbrzeźno na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Wąbrzeźno do opracowania Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno.

 VI Sesja Rady Miasta – 29 marca 2019 r.

1. Głosownie w sprawie przyjęcia porządku obrad VI sesji Rady Miasta.
2. Podjęcie uchwały Nr VI/36/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030.
3. Podjęcie uchwały Nr VI/37/19 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały Nr VI/38/19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.
5. Podjęcie uchwały Nr VI/40/19 uchylającej uchwałę w sprawie zasad określania miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zarządzie miasta.
6. Podjęcie uchwały Nr VI/41/19 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Wąbrzeźno zbywanych na rzecz najemców i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali.
7. Podjęcie uchwały Nr VI/42/19 zmieniającej uchwałę Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 października 2016 r. nr XXII/110/16 w sprawie określenia kryteriów wyboru inwestycji, zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
8. Podjęcie uchwały Nr VI/43/19 w sprawie rozpatrzenia petycji.

 VII Sesja Rady Miasta – 30 kwietnia 2019 r.

1. Podjęcie uchwały nr VII/67/2019 w sprawie przyjęcia porządku VII Sesji Rady Miasta Wąbrzeźno
2. Podjęcie uchwały nr VII/68/2019 w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030
3. Podjęcie uchwały nr VII/69/2019 w sprawie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
4. Podjęcie uchwały nr VII/70/2019 w sprawie podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Mikołaja z Ryńska obejmującego teren „Reflex Polska”

VIII Sesja Rady Miasta – 30 maja 2019 r.

Raporty z głosowań:
1. Głosowanie nad porządkiem obrad
2. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały VIII/48/19
3. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr VIII/49/19

IX Sesja Rady Miasta – 19 czerwca 2019 r.

Raporty z głosowań:
1. Głosowanie nad porządkiem obrad
2. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały IX/50/19
3. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/51/19
4. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/52/19
5. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/53/19
6. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/54/19
7. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/55/19
8. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/56/19
9. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/57/19
10. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/58/19

X Sesja Rady Miasta – 10 lipca 2019 r.

Raporty z głosowań:
1. Głosowanie nad zmianą porządku obrad
2. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
3. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/59/19
4. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/60/19
5. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/61/19
6. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/62/19
7. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/63/19
8. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/64/19
9. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/65/19
10. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/66/19
11. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr IX/67/19

XI Sesja Rady Miasta – 25 września 2019 r.

Raporty z głosowań:

1. Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad XI sesji Rady Miasta Wąbrzeźno.
2. Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku XI sesji Rady Miasta Wąbrzeźno.
3. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Nr XI/68/19 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030.
4. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Nr XI/69/19 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok
5. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Nr XI/70/19 w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Wąbrzeźno.
6. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Nr XI/71/19 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja.
7. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały Nr XI/72/19 zmieniającej uchwałę Nr X/63/19 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia szcegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych.
8. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały Nr XI/73/19 zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno.

XII Sesja Rady Miasta -170 października 2019 r.

Raporty z głosowań:

1. Raport głosowania – przyjęcie porządku obrad XII Sesji Rady Miasta
2. Raport głosowania – uchwała – WPF
3. Raport głosowania – uchwała ws. zmiany budżetu

XIII Sesja Rady Miasta – 30 października 2019 r.

Raporty z głosowań:

1. Raport głosowania – w sprawie przyjęcia porządku obrad XIII Sesji Rady Miasta
2. Raport głosowania – uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
3. Raport głosowania – uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
4. Raport głosowania – uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
5. Raport głosowania – uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta
6. Raport głosowania – uchwała w sprawie powołania MRM i nadania jej statutu
7. Raport głosowania – uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
8. Raport głosowania – uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XIV Sesja Rady Miasta – 26 listopada 2019 r

Raporty z głosowań:

1. Raport głosowania w sprawie zmiany porządku XIV sesji Rady Miasta Wąbrzeźno.
2. Raport głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad XIV sesji Rady Miasta Wąbrzeźno.
3. Raport głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030.
4. Raport głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.
5. Raport głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Raport głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
7. Raport głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
8. Raport głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
9. Raport głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie.
10. Raport głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.
11. Raport głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie na lata 2020-2022.

XV Sesja Rady Miasta – 20 grudnia 2019 r

Raporty z głosowań:

1. Raport z głosowania nr 1
2. Raport z głosowania nr 2
3. Raport z głosowania nr 3
4. Raport z głosowania nr 4
5. Raport z głosowania nr 5
6. Raport z głosowania nr 6
7. Raport z głosowania nr 7
8. Raport z głosowania nr 8
9. Raport z głosowania nr 9
10. Raport z głosowania nr 10
11. Raport z głosowania nr 11

XVI Sesja Rady Miasta – 20 stycznia 2020 r

Raporty z głosowań:

1. Raport z głosowania nr 1
2. Raport z głosowania nr 2
3. Raport z głosowania nr 3

XVII Sesja Rady Miasta – 25 luty 2020 r

Raporty z głosowań:

1. Raport z głosowania nr 1
2. Raport z głosowania nr 2
3. Raport z głosowania nr 3
4. Raport z głosowania nr 4
5. Raport z głosowania nr 5
6. Raport z głosowania nr 6
7. Raport z głosowania nr 7

XVIII Sesja Rady Miasta – 19 maja 2020 r

Raporty z głosowań:

1. Raport z głosowania nr 1

XIX Sesja Rady Miasta – 28 maja 2020 r

Raporty z głosowań:

1. Raport z głosowania nr 1
2. Raport z głosowania nr 2
3. Raport z głosowania nr 3
4. Raport z głosowania nr 4
5. Raport z głosowania nr 5
6. Raport z głosowania nr 6
7. Raport z głosowania nr 7
8. Raport z głosowania nr 8
9. Raport z głosowania nr 9
10. Raport z głosowania nr 10
11. Raport z głosowania nr 11

XX Sesja Rady Miasta – 17 czerwca 2020 r

Raporty z głosowań:

1. Raport z głosowania nr 1
2. Raport z głosowania nr 2
3. Raport z głosowania nr 3
4. Raport z głosowania nr 4
5. Raport z głosowania nr 5
6. Raport z głosowania nr 6
7. Raport z głosowania nr 7
8. Raport z głosowania nr 8
9. Raport z głosowania nr 9
10. Raport z głosowania nr 10
11. Raport z głosowania nr 11

XXI Sesja Rady Miasta – 17 lipca 2020 r

Raporty z głosowań:

1. Raport z głosowania nr 1
2. Raport z głosowania nr 2
3. Raport z głosowania nr 3
4. Raport z głosowania nr 4
5. Raport z głosowania nr 5

XXII Sesja Rady Miasta – 22 października 2020 r
Raporty z głosowań.zip

XXIII Sesja Rady Miasta –  25 listopada 2020 r
Raporty z głosowań 25.11.2020.zip

XXIV Sesja Rady Miasta –  16 grudnia 2020 r
Raporty z głosowań 16.12.2020.zip

XXV Sesja Rady Miasta
Raporty z głosowań 27.01.2021

XXVI Sesja Rady Miasta –  29 stycznia 2021 r
Raporty z głosowań 29.01.2021

XXVII Sesja Rady Miasta –  31 marca 2021 r
Raporty z głosowań 31.03.2021

XXVIII Sesja Rady Miasta  – 28.04.2021 r.
Raporty z głosowań 28.04.2021 r

XXIX Sesja Rady Miasta  – 26.05.2021 r.
Raporty z głosowań 26.05.2021

XXX Sesja Rady Miasta  – 23.06.2021 r.
Raporty z głosowań 23.06.2021

XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta  – 01.07.2021 r.
Raporty z  głosowań 01.07.2021 r.

XXXII Sesja Rady Miasta  – 08.09.2021 r.
Raporty z głosowań 08.09.2021

XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta  – 10.09.2021 r.
Raport z głosowania 10.09.2021

XXXIV Sesja Rady Miasta 27.10.2021 r.
 Raporty z głosowań 27.10.2021 r.

XXXV Sesja Rady Miasta 24.11.2021 r.
 Raporty z głosowań 24.11.2021 r.

XXXVI Sesja Rady Miasta 14.12.2021 r.
 Raporty z głosowań 14.12.2021 r.

XXXVII Sesja Rady Miasta 26.01.2022 r.
 Raporty z głosowań 27.01.2022 r.

XXXVIII Sesja Rady Miasta 22.02.2022 r.
Raporty z głosowań 22.02.2022 r.

XXXIX Sesja Rady Miasta 30.03.2022 r.
Raporty z głosowań 30.03.2022 r.

XL Sesja Rady Miasta 27.04.2022 r.
Raporty z głosowań 27.04.2022 r.

XLI Sesja Rady Miasta 01.06.2022 r.
Raporty z głosowań 01.06.2022 r.

XLII Sesja Rady Miasta 22.06.2022 r.
Raporty z głosowań 22.06.2022 r.

XLIII Sesja Rady Miasta 20.07.2022 r.
Raporty z głosowań 20.07.2022 r.

XLIV Sesja Rady Miasta 08.08.2022r.
Raport z głosowania 08.08.2022r.

XLV Sesja Rady Miasta 26 września 2022 r.
Raporty z głosowania 26.09.2022 r.

XLVI Sesja Rady Miasta 06.10.2022 r.
Raport z głosowania 06.10.2022 r.

XLVII Sesja Rady Miasta 26.10.2022 r.
Raport z głosowania 26.10.2022 r.

XLVIII Sesja Rady Miasta 08.11.2022 r.
Raport z głosowania 08.11.2022 r.

XLIX Sesja Rady Miasta 30.11.2022 r.
Raport z głosowania 30.11.2022 r.

L Sesja Rady Miasta 21.12.2022 r.
Raport z głosowania 22.12.2022 r.

LI Sesja Rady Miasta 25.01.2023 r.
 Raporty z głosowania 25.01.2023 r.

LII Sesja Rady Miasta 24.02.2023
Raporty z głosowania 24.02.2023 r.

LIII Sesja Rady Miasta  29.03.2023 r.
Raporty z głosowania 29.03.2023 r.

LIV Sesja Rady Miasta 26.04.2023 r.
Raporty z głosowania 26.04.2023 r.

LV Sesja Rady Miasta  07.06.2023 r.
Raporty z głosowania 07.06.2023 r. 

 LVI Sesja Rady Miasta 11.08.2023 r. 
Raporty z głosowania 11.08.2023 r. 

 LVII Sesja Rady Miasta 20.09.2023 r. 
7ZRaporty z głosowania 20.09.2023 r.7z

 LVIII Sesja Rady Miasta 26.10.2023 r. 
7ZRaporty z głosowania 26.10.2023 r.7z

LIX Sesja Rady Miasta 29.11.2023 r. 
ZIPRaporty z głosowania 29.11.2023 r.zip

LX Sesja Rady Miasta 11.12.2023 r. 

ZIPRaporty z głosowania 11.12.2023 r.zip

LXI Sesja Rady Miasta 17.01.2024 r. 

7ZRaporty głosowań LXI sesja 17012024.7z

LXII Sesja Rady Miasta 29.01.2024 r. 

ZIPRaporty z głosownia 29.01.2024 r.zip

LXIII Sesja Rady Miasta 28.02.2024 r. 

ZIPRaporty z głosowania 28 lutego 2024 r.zip
 

LXIV Sesja Rady Miasta 20.03.2024 r. 

ZIPRaporty z głosowania 20 marca 2024 r.zip

 


 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego